Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. VERHOUDING TUSSCHEN DE BEIDE GESLACHTEN NAAK DEN LEEFTIJD.

Aan Cholera Kolom I Procen- Bevolking 1866.

Overleden. tisch uitgedrukt. Procentisch

uitgedrukt.

M. V. M. V. M. V.

Van 1—11 248 255 49.3 50.7 49.4 50.6

„ 11—21 63 40 61.1 38.9 50.2 49.8

„ 21—31 81 78 50.9 49.1 45.8 54.2

„ 31—41 116 115 50.2 49.8 45.5 54.5

„ 41—51 89 95 48.4 51.6 43.6 56.4

„ 51—61 78 91 46.2 53.8 42.8 57.2

„ 61—71 64 118 35.2 64.8 38.1 61.9

„ 71—90 28 55 33.7 66.3 34.8 65.2

Kolom . . 1 2 3

Kolom I. Geeft de aan Cholera overledenen, volgens ieder lOtal jaren, verdeeld naar het geslacht, aan.

Kolom II. Drukt de verhouding, in Kolom I aangegeven, procentisch uit.

Kolom III. Geeft procentsgewijs aan, hoevele mannen en vrouwen zich voor iederen leeftijd op de bevolking bevonden.

Vergelijken wij de in Kolom II en III uitgedrukte verhoudingen met elkander, dan mogen wij besluiten:

1°. Dat de verhoudingen voor den leeftijd van 1—10 jaren nagenoeg gelijk zijn.

2°. Dat de verhoudingen voor de verschillende groepen jaren van 11—60jaar doen zien dat de mannen verre boven de vrouwen door Cholera werden weggesleept.

3. Dat er voor den leeftijd boven de zestig jaar meer vrouwen, hoewel weinig, stierven dan mannen.

Slaan wij op hetgeen wij hierover aangaande de epidemie van 1848—1849 vinden aangeteekend, dan komen wij tot de zelfde besluiten en mogen wij opteekenen dat de verhouding was:

Sluiten