Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fabriek werkzaam, bestaande uit 160 arbeidsters, waarvan 2 en het dubbele aantal arbeiders, waarvan 8 overleden.

Aan een fabriek groot Hr 25 man, stierven er 4. Geene bijzondere reden mogt hiervoor blijken; slechts wil ik opmerken dat het gebouw een jaar te voren nieuw gezet was, en de arbeiders niet op zolder maar op den beganen grond, waar voorheen arbeiderswoningen gestaan hadden, werkzaam waren.

Yan de verschillende fabrieken, (Ijzergieterij, Exploitatie van Staats-spoorwegen (Damlust), Ehijnspoor,) welker arbeiders tot ééne klasse en wel tot de zeer arbeidzame oppassende klasse behooren, mogt ik vernemen dat het gezamentlijke personeel bestond uit 817 man, van welke aan de ziekte bezweken zijn 32 personen of 3.9 °/0.

Vuilnis-arheiders. Door zamenvoeging van de verschillende beroepen (aschvaaltwerkers, zinkputtenledigers en secreetputten-ontruimers) welke voorzeker met de onreinste stoffen in contact komen, vooral wanneer wij opmerken, dat de Gholera-excrementen dikwijls in de zinkputten geworpen werden, en dat de stoffen uit de put van het Cholera-hospitaal, welke tijdens de epidemie geledigd is geworden, naar de aschvaalt vervoerd is, mogt ik een getal van 115 bekomen, van welke 4 aan de ziekte gestorven zijn.

Yan het personeel der loodwit-fairieTc, groot 25 man, was niemand tijdens de epidemie ongesteld geweest; terwijl van de 21 arbeiders werkzaam in de fair iele van koperwerken buiten de Waard 2 eenigen tijd, wegens Cholera-verschijnselen, hunnen arbeid hebben moeten staken.

Sluiten