Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigenaardig vertoonde zich de epidemie in ieder der boven aangegevene deelen zeer hevig, en wel in ieder deel binnen eenen bepaalden tijd, zoodat, nadat zij in het eene deel hevig gewoed had, zij nadien in een ander zich sterk ontwikkelde.

Zoo kunnen wij aanteekenen dat:

1°. Van de 78 doodelijk-aangetasten van 11 Junij—7 Julij in de geheele wijk I, er hiervan 55 voorkwamen in het 2''° beschrevene gedeelte.

2°. Van de 37 doodelijk aangetasten van 8 Julij—1 Augustus in de geheele wijk, er 32 voofkwamen in het 3''° gedeelte.

3°. Yan de 29 doodelijk aangetasten van 1 Augustus—14 September in de geheele wijk, er 20 voorkwamen in het eerste gedeelte.

In verband met den tijd van optreden willen wij de epidemie in ieder dezer deelen eenigzins beschrijven en daartoe aanvangen

met het 2de gedeelte.

*

lste deel der epidemie, voorkomende in het 2de gedeelte der wijle.

Vóór den llden Junij deed zich niet eenig geval in dit gedeelte voor; terwijl na den 7den Julij slechts nog twee sterfgevallen voorkwamen, den 5den Aug. en den 29sten Sept. Yan den llden Junij tot den 7den Julij trad zij hier echter zeer hevig op, zoodat van de 78 doodelijk-aangetasten 55 in dit gedeelte, terwijl de overige in het 3den en lsten gedeelte verspreid, voorkwamen.

In dit gedeelte zijn wederom plaatsen te onderscheiden waar de ziekte buitengewoon heerschte. Zoo kwamen van de 55 doodelijk aangetasten voor: 39 in de Gasthuissteeg, 6 in de Kerksteeg, 5 aan de Biltstraat in de onmiddelijke nabijheid der Gasthuissteeg, 1 in de Kruissteeg en 4 in het overige uitgebreide gedeelte.

Aangaande het heerschen der ziekte in de Gasthuissteeg mogt

Sluiten