Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het eerste huis had den lsten Julij een sterfgeval plaats, waarna door den doctor verandering van woning naar de stad werd aanbevolen. Dit geschiedde, waarop echter na 4 dagen de man en het kind werden aangetast, van welke de eerste met doodelijk gevolg. In het tweede blok met ééne pomp en 2 privaten deden zich, in 5 dagen tijds, 7 gevallen voor, waarvan 3 doodelijk.

In het 3da groote blok werd slechts één persoon, met hersteld gevolg, aangetast; den 14den en 16den September deden zich nog 2 gevallen in dit blok voor, afkomstig uit de Goedesteeg.

In een groot blok huizen, in de 3de Baansteeg, onder één dak, deed zich alleen de ziekte voor in 2 woningen, gelegen met de rugzijde tegen elkander en bewoond door 3 gezinnen. Hieronder kwamen 7 gevallen voor, waarvan 5 doodelijk, in den tijd van 21 dagen. Alle overige woningen bleven bevrijd; terwijl van eene gemeenschappelijke pomp en privaten werd gebruik gemaakt.

3de deel der epidemie, voorkomende in Jiet lste gedeelte der wijk.

Tan de 29 doodelijk aangetasten van 1 Aug.—14 Sept. in de geheele wijk, kwamen er 20 voor in het als onder 1 beschreven gedeelte. Yan de overige negen gevallen, kwamen er 8 voor in het 3de gedeelte, nader vermeld onder het 2de deel der epidemie; terwijl het negende geval zich voordeed in het 2de gedeelte op eene plaats, waar zich nog geen geval had voorgedaan.

Yan de gevallen, die in dit gedeelte optraden, kwamen er slechts 2 in zeer uit elkander gelegene woningen voor, terwijl de overige IS op zeer beperkte plaatsen optraden, en wel 6 in de Bekkersteeg van 1—27 Aug. en 12 in de Goedesteeg van 23 Augustus—14 September.

Bekkersteeg. Deze steeg is slechts aan ééne zijde door een rij huizen bezet, 30 in getal.

Eeeds voor den lsten Aug. hadden zich in deze steeg 3 gevallen

Sluiten