Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJK L.

Vormende het westelijke deel der gemeente, beslaat deze wijk eene buitengewoon groote oppervlakte met zeer uit elkander gelegene en rijkbevolkte buurten. Gedurende de laatste vijf jaren is de bevolking in deze wijk zeer toegenomen en wel van 2802 tot 3832, met eene vermeerdering van 331 nieuwe huizen.

Reeds in de vorige afdeeling van dit hoofdstuk deden wij opmerken, hoe de epidemie, vergeleken met voorgaande, naar evenredigheid van de buitengewone toename in bevolking, in deze wijk geheerscht heeft.

In deze wijk werden door de ziekte doodelijk aangetast 135; terwijl van de als vermoedelijke Cholera vermelden er 16 alhier en wel in de meest verwijderde streken voorkwamen.

In de maand Mei deed zich slechts één geval voor dat herstelde, terwijl in Augustus 4, in September 0 en in October 1 persoon overleed. In de maanden Junij en Julij heeft de epidemie dus hier hoofdzakelijk gezeteld, terwijl zij, schoon algemeen verbreid, niet overal even hevig heerschte, maar zich nu hier dan elders buitengewoon sterk ontwikkelde.

In verband met de geheerscht hebbende epidemie kunnen wij wijk L scheiden in 3 deelen:

1°. het noordelijkste deel tot aan den Leidschen Eijn,

2°. Croeselaan c. s., en

3°. het zuidelijkste deel gelegen aan den Vaartschen Eijn.

Zoo ontstond de ziekte en breidde zich zeer uit gedurende de eerste weken van Junij in het eerste gedeelte, heerschte in de

Sluiten