Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tot op eenen geruimen afstand aan weerszijden met huizen bebouwd is.

Behalve de buurt Lauwerecht (waar men grootendeels van pompwater voorzien is en de ziekte betrekkelijk gering geheerscht heeft), moet men zich overigens grootendeels van Vechtwater voorzien.

I11 ztl huisgezinnen in deze buurt, ontstoken van pompwater, en daardoor van Vechtwater gebruik makende, kwamen voor 48 sterfgevallen ; in tijd en plaats niet beperkt.

D. Verslag1 omtrent het Cliolera-IIospitaal.

Overtuigd van het groote nut der verslagen van ziekeninrigtingen, kwam het mij belangrijk voor een verslag aangaande de lijders, opgenomen in het daartoe bijzonder ingerigt Cholera-Hospitaal, aan mijnen overigen arbeid toe te voegen.

Hiertoe werd ik op welwillende wijze in de gelegenheid gesteld door Dr. imans, geneesheer-directeur van het stedelijk ziekenhuis alhier en als zoodanig belast met het oppertoezigt over bovengenoemd Hospitaal.

ZWEdel Gel. verschafte mij daartoe het voor een bijzonder doel opgemaakt verslag, ten einde hieruit op te teekenen, wat ik behoeven mogt.

Ik heb daaruit weggelaten, wat ik voor mijn gebruik, ter vermelding overbodig achtte en hetgeen slechts dienen konde voor het bijzondere doel, waarvoor het oorspronkelijk was ingerigt.

Toen in het najaar van 1865 de cholera in een groot gedeelte van Frankrijk zich epidemisch uitbreidde, meende men de vrees te moeten voeden, dat zij zich ook eerlang in ons land zoude vertoonen.

Sluiten