Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgens :

«Dan blijft er ook niets anders over, dan te erkennen, dat het «geen ik genoemd heb Cholera-toestand, door de Cholera-zieken iizeiven wordt geschapen en onderhouden (1).

Vervolgens :

«Ik formuleer onze finale uitkomst aldus:

f;Jje Cholera-zieJte is de drager van de oorzaak van alles; hij kan iipersoonlijk, of door iets, dat hem behoort, besmetten; zonder hem iigeene Cholera-epidemie — zoo verre wij weten — in getemperde gewesten. „Hij doet rondom zich, en dus op zekeren afstand, dat alles ontstaan, iiin al de vroeger beschreven nuances, wat ik Cholera-toestand eene i, bevolking heb genoemd. Maar die Cholera-toestand kan nu ook Cholera iigeven, zonder persoonlijke nabijheid van een Cholera-lijder. (2)

In het verslag over het Choiera-hospitaal in 1848—49 bragten v. goudoever en imans het volgende oordeel uit:

„De vraag omtrent de al of niet besmettelijkheid der ziekte zul«len wij niet zoeken te beslissen; voor ons zeiven zijn wij, even als «de meeste geneesheeren, die de Cholera in een hospitaal hebben «behandeld, van de niet-besmettelijkheid overtuigd. (3)

Vervolgens:

«Wij zijn het met den schrijver daarin volkomen eens, dat men «in de zoogenaamde brandpunten der ziekte, daar waar zich het «miasma heeft ontwikkeld en in kracht is toegenomen, ten opzigte «der besmettelijkheid nimmer tot een voldoend resultaat zal komen. uHier toch kan men nooit met volkomene zekerheid uitmaken, of «iemand door den invloed van het miasma (waaraan hij even als «elk ander is blootgesteld) wordt aangetast, dan of hij, door met «eenen anderen lijder in aanraking te komen, besmet wordt.

(1) g. j. mulder. De natuurkund, methode en de verspreiding der Cholera 1866, pag. 86.

(2) Idem pag 92.

(3, Nederlaadseh Lancet 1848—49 pag 651.

Sluiten