Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen hebben dus een doel en zijn zinvol. Dat is het biologisch belangrijkste van bewegingen en dat is het veiligste indeelingsprincipe.

Allereerst wil ik een aantal bewegingen bespreken, die verband houden met de lichaamshouding, misschien ook met het oprichten en het loopen. Daarna komen een aantal reacties ter sprake, waarmee het organisme schadelijke invloeden beantwoordt, vervolgens hetzelfde ten opzichte van aangename invloeden. Tenslotte wil ik laten zien. hoe de hemicephaal op prikkels in de buurt van het gezicht met bewegingen antwoordt, die onder elk dezer rubrieken vallen.

Lichaamshouding.

§ 2. De reflexen van Magnus en de K l e i j n.

In overeenstemming met hetgeen door enkele andere onderzoekers gevonden is en met de verwachtingen, die het dierexperiment deed koesteren, konden in mijn geval van hemicephalie, dat een vrijwel volledig vestibulairstelsel bezat, verschillende labyrinthen halsreflexen vastgesteld worden, die in de afgeloopen jaren zoo uitvoerig door MagnusendeKleijnin het laboratorium, do or S i m o n, W alshe, Davidenkow o.a. in de kliniek onderzocht werden. Dr. de K1 e i j n was zelf zoo vriendelijk, hierbij de leiding van het onderzoek op zich te nemen.

In de literatuur der misvormingen komen enkele onderzoekingen op dit gebied voor. Uitvoerig werden deze reflexen door Gamper ontleed bij zijn middenhersenwezen, dit bezat echter veel meer dan het vestibulair-kernenstelsel, het had o.a. een nucleus ruber.

Bij met mijn hemicephaal vergelijkbare misvormingen werd soms ook op deze reflexen gelet.

De Vries kon in zijn geval geen dergelijke bewegingen vinden, Brouwer en C r i s p el evenmin.

Catel en Krauspe vonden enkele dezer reflexen en waren ook in staat een calorischen nystagmus op te wekken, iets wat in mijn geval niet gelukte. Zij vonden verder een spontanen nystagmus, eenigszins atypisch verloopende tonische halsreflexen, bij draaien van het hoofd; reflex van B r u d z i n sk i, die zij als een tonische halsreflex opvatten; labyrinth-oprichtreflexen op het hoofd waren zwak aanwezig; lichaamsoprichtreflexen op het hoofd waren aanwezig. Ook deze hemicephaal bezat slechts musculi recti externi.

Daar Dr. de K 1 e i j n zijn onderzoek reeds elders met mij publiceerde, valt het buiten het terrein van dit geschrift hier wederom een uitvoerige bespreking der oogreflexen op te vatten. Kort samengevat zij het voldoende er hier op te wijzen, dat door de waarneming die wij deden bevestigd is, wat jarenlang experimenteeren reeds deed vermoeden: de beide door den Nervus Abducens geïnnerveerde oogspieren zijn voldoende voor het tot stand komen van zijwaartsche bewegingen van beide oogen en nystagmus. Wat na Sherrington een lange reeks van onderzoekers door het dierexperiment trachtten te bewijzen en wat in enkele klinische waarnemingen min of meer waarschijnlijk werd, kon hier bij een menschelijk wezen zonder groote of kleine hersenen met niet meer dan een abducens-stelsel aangetoond worden.

Kort samengevat vond ik bij mijn hemicephaal dus de volgende reflexen:

1°. Tonische halsreflexen op de ledematen:

a. na draaien van het hoofd

b. na ventraal buigen van het hoofd (Brudzinski) ~f"

c. na dorsaal buigen van het hoofd 4"

Sluiten