Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Ebstein en Grützner ') bij hun onderzoek over de plaats, waar de pepsine in de maag wordt gevormd. Eenvoudiger zou men naar Grützner2), uitgaande van een bepaald stukje eiwit, kunnen berekenen de hoeveelheid onverteerd eiwit, door dit in een maatglaasje te brengen.

Men zou dan het volume van het onverteerde eiwit kunnen bepalen, oor het volume van het water, dat door het eiwit uit het maatglaasje verdrongen werd, te meten.

Verschillende onderzoekers hebben geëxperimenteerd met eiwit in oplossing.

Thomas en Weber3) bereidden een caseineoplossing. Na de vertering sloegen zij de onverteerde caseine neer door middel van natriumsulfaat, verzamelden dit op een filter, droogden en wogen het. Hetzelfde deden zij met een controle zonder pepsine.

Krüger4) coaguleerde het onverteerde eiwit door koken, filtreerde en

bepaalde het gewicht van het neergeslagene, terwijl Muller5) het op een

filter verzamelde, onverteerde eiwit bepaalde door een stikstofbepaling naar Kjeldcthl.

Herzog en Margolis6) brachten ovalbumine tot stolling door verwarming met verzadigd natriumsulfaat en salpeterzuur op een waterbad. Het pre-

cipitaat waschten zij uit met water en alkohol, droogden het bij 120 130° C.

en wogen het. Hun gemiddelde fout zou bij gebruik van 0.5—0.05 gr. eiwit ± 4 mgr. bedragen.

Zeker is de meest bekende methode uit deze groep, de methode van ammerschlag1). Vooral onder de klinici heeft zij jaren lang vele vereerders gekend, maar toch is zij op den duur voor betere methoden moeten wijken. Hammerschlag maakte een 1% eiwitoplossing, die ± 4%o vrij zoutzuur

Bd. Ueber den 0ft ^ Pepsinbilduné ™ Magen. Pflüger's Archiv.

2) Gecit. bij Korn: Med. Diss. Tübingen. 1902. S. 22.

r u J lh°m"S 2 WebV Centrallblatt für Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten. Ile « Geciteerd naar Volhard.: Münch. Med. Wochenschrift Jahrg. 1903. No. 49.

O» 2t\Zy,

iani4V^"fer'" ZUr Kenntnis der quan«tativen Pepsinwirkung. Zeitschr. für Biologie. Bd. 41.

1VU1» o» oio.

Bd. 48.^19^"7S ^ IS?6116" der EinflUSZ neUtraler Salze etc- Zeitschr" für PhysioI- Chemie.

6) Herzog u. Margolis: Ueber die Einwirkung von Pepsin auf Ovalbumin. Zeitschr. für physiol. Chemie. Bd. 60. 1909. S. 298.

i 71 Hammerschlag: Untersuchungen über das Magencarcinom. Archiv für Verdauungskrankheiten. Bd. II. 1896. S. 1. 8

Sluiten