Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de pepsine-eenheid die hoeveelheid pepsine, die in 1 uur den zuurgraad 1 cM3 Vio n. NaOH doet toenemen dan is *):

^ 2

a = Vn ■ t. x of x — waarin :

n , t

a = de gevonden vermeerdering van den zuurgraad in cM3 Vio n. NaOH. n — hoeveelheid gebruikt maagsap in cM3,

t — duur van de digestie in uren,

x ~ aantal pepsine-eenheden in 1 cM3 maagsap.

Naar Löhlein vermeldt, wilde Volhard aanvankelijk alleen het, door het splitsen van de caseine, vrijkomende zoutzuur in het filtraat titreeren, daar de peptonen vooral voor phenolphtaleïne den zuurgraad sterkin de hoogte zouden brengen. Daarom titreerde Volhard eerst met alizarine, maar een bezwaar was, dat ook hiermede, wanneer veel pepton gevormd was, geen scherpe omslag werd verkregen. Volgens Löhlein kan men toch zeer goed phenolphtaleïne gebruiken, daar ook bij het medetitreeren der peptonen de regel van Schütz

Huppert geldig zou zijn. „Es geht daraus als warscheinlich, wenn auch nicht streng bewiesen hervor, dasz die im Laufe der Pepsinverdauung gebildeten Verdauungsprodukte annahrend gleiches Alkalibindungsvermögen besitzen".

In tegenspraak met de proeven van Löhlein zijn die van Wojwodoff2), ten minste wat de verhouding met den tijd betreft. Hij meende te mogen besluiten tot directe evenredigheid met den tijd bij de methode van Volhard. Ik zal één zijner proeven weergeven. Hij deed telkens 2 parallel-proeven.

Hij nam verschillende hoeveelheden maagsap, liet verschillende tijden digereeren en bepaalde de vermeerdering van den zuurgraad van 100 cM3 filtraat met Vio n. NaOH en phenolphtaleïne als indicator. In de tabel zijn de cijfers de vermeerdering der aciditeit in cM3 Vio n. NaOH.

De getallen tusschen haakjes heb ik berekend, wanneer de digestie evenredig was aan den tijd, uit de vertering na 1 uur.

Tabel

Maagsap . . 0.2 cM3 0.4 cM3 0.8 cM3 1.8 cM3

Na 1 uur j ^ °-40 °"60 1-25 j

< 0-25 0.40 0.60 0.90 J

Na 2 uur ! 0-70 (0,6) 0,90 L36 C1-2) 2-80 (2-5)

I 0.50 (0.5) 0.75 (0.8) 1.20 (1.2) 1.90 (1.8)

Na 4 uur 1 1,20 (1'2) L90 (1'6> 2"50 (2-4) 3-65 (5-0)

t 1.10 (1.0) 1.75 (1.6) 2.50 (2.4) 3.45 (3.6)

Na 9 uur ( 2,95 (2,7) 4'52 (3,6) 6A2 (5-4) 8-00 (H-25)

' 2.25 (2.25) 3.70 (3.61 4.75 f5.41 7 40 fs mi

1) Sahli: 1. c. in „Lehrbuch".

2) Wojwodoff: 1. c.

Sluiten