Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan men naar de evenredigheid met den wortel van de pepsineconcentratie uit III zou berekenen. Na 5 en 10 min. hebben ze bovendien ook meer verteerd, dan men uit de directe evenredigheid met de pepsineconcentratie zou afleiden, maar later minder.

Wanneer we derhalve de resultaten van de proeven bij kamertemperatuur genomen, met die van de proef bij ± 0° C. combineeren, dan mogen we besluiten, dat van een bepaalden regel bij de methode van Griitzner niet kan gesproken worden. Uit den loop der krommen mogen we besluiten:

le. Wat den tijd betreft: dat in het allereerste begin de vertering geringer is, dan later. Hierop volgt na korter of langer tijd, afhankelijk van de sterkte der pepsineoplossing en de temperatuur, een periode, waarin minder verteerd wordt, voornamelijk het gevolg van het afnemen der hoeveelheid fibrine.

2e Wat de pepsineconcentratie aangaat : dat in het begin de sterkere oplossingen van het enzym meer verteren, dan men zou verwachten, wanneer de vertering evenredig was aan de hoeveelheid enzym; daarna is de digestie ^ er evenredig mede; in een volgende periode wordt minder verteerd, dan uit evenredigheid met de pepsineconcentratie, maar meer dan naar de wortelverhouding zou berekend worden; nu komt de wortelverhouding ongeveer uit, maar tenslotte wordt weer minder verteerd dan uit den regel van Schütz zou worden berekend.

We zagen dus ook in deze proeven bevestigd, hetgeen Cobb bij de methode van Mett noemde de „initial delay".

Het is zeer goed te verklaren, wanneer we aannemen, dat de pepsine eerst zich verbindt met het eiwit, voordat zij dit doet uiteenvallen.

Ik nam nog eenige proeven, waarin dezelfde oplossingen van enzym werkten op verschillende hoeveelheden karmijnfibrine. Zoo in de volgende proef.

Proel 8

1: 1 cM3 0.02 % oplossing van varkenspepsine.

II: id. „ „ maar 3 X verdund met 0.2 % HC1.

ni: id. „ „ maar 9 X „ „ 0.2 % >.

In de eerste serie (A.) deed ik in ieder buisje 9 cM3 0.1 % HC1. en 50 mgr. karmijnfibrine; in de tweede (B.) echter 100 mgr. fibrine. Zwellen 15 ïr.in. Digestie bij kamertemperatuur.

Sluiten