Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zusters werden gesteld tegenover die van zwagers en schoonzusters om het familiaire en die van ouders en schoonouders met betrekking tot de kinderen om het hereditaire aan te toonen. Deze verhoudingen werden procentisch berekend.

Van elke familie werd een tabel aangelegd, waarop vermeld staan: de leden der zelfde generatie, de ouders, de schoonouders, zwagers en schoonzusters, met hunne eventueele doodsoorzaken voorzoover deze waren na te gaan. Een moeilijkheid, die zich nu hierbij voordoet is, dat het nog al eens gebeurt, dat de leden van zoogenaamde kankerfamilies niet huwen en dus niet met andere vergelijkbaar zijn.

Volgens de hier ontwikkelde methode van onderzoek werden in elke lijst personen met elkander vergeleken van dezelfde sociale positie, welstand, gewoonten, voeding, behuizing, ouderdom doch die hierin met elkaar verschillen, dat de eene categorie door den familieband gebonden was, de andere niet. Nu kunnen onder deze schoonouders, zwagers en schoonzusters personen van verschillende herkomst schuilen. Er kunnen er bij zijn, die uit eene kankervrije familie stammen, dan steunen zij het onderzoek; er kunnen er bij zijn, die zelf uit eene zwaar belaste familie voorkomen, doch zelve geen carcinoom hebben en dan spreken zij m.i. ten onrechte ten nadeele der in onderzoek zijnden. Het springt dadelijk in het oog, hoe buitengewoon toevallig het zou wezen als wij telkens in onze tabellen met zulke personen te doen zouden hebben.

De tabellen werden als volgt ingericht:

In den len kolom staan de personen die samen de familie uitmaken, hetzij broeders of zusters. In den 2en : bereikte leeftijd van die personen bij het eind van het onderzoek; In den 3en: de eventueele doodsoorzaken; In den 4en: de ouders van no. 1 van de lijst; In den 5en •' de bereikte leeftijd van deze bij het eind van het onderzoek en in den 6en: hun eventueele doodsoorzaken. In den 7en: de schoonouders van no. 1 van de lijst. In den 8en: de bereikte leeftijd bij het eind van het onderzoek dezer. In den 9en: hunne eventueele doodsoorzaken. In den lOen kolom staan opgeteekend de gezamenlijke zwagers en schoonzusters van de gehuwde broeders en zusters van het gezin, dat in het onderzoek was opgenomen. In den 1 len kolom evenals daarvoor de bereikte leeftijd aan het eind van het onderzoek en in den 12en hunne eventueele doodsoorzaken.

Verder werden de in het onderzoek betrokken personen gerangschikt in leeftijdsgroepen van 30 tot 39 jaar, 40 tot 49 jaar, 50 tot 59 jaar, 60 tot 69 jaar, 70 tot 79 jaar, en 80 tot 89 jaar en hooger, om te voldoen aan de ervaring, dat kanker op ouderen leeftijd meer voorkomt dan op jongeren. Zoo werden gelijkwaardige groepen met elkander vergeleken, temeer, omdat zooals de griepepidemie geleerd heeft, dat bepaalde leeftijdsgroepen aan deze ziekte overleden, de bezetting in aantal werd gedund en de mogelijkheid tot het optreden van Ca. verminderde. Personen onder de dertig jaar werden niet in het onderzoek opgenomen.

Sluiten