Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resp. 61 en 49 samen 110 aan Ca. d.i. ruim 67% van het geheele aantal sterfgevallen.

Van de 189 zwagers en schoonzusters stierven dan 46 mannen en 43 vrouwen, samen dus 89 personen, waarvan resp. 8 en 11 samen 19, dit is 21.3% aan Ca ten ondergingen.

Ook hier dus cijfers in het nadeel der broeders en zusters.

Ofschoon nu het aantal Ca. gevallen in dezen arbeid verwerkt te gering is, om verregaande conclusies te trekken, toch geven de gevonden cijfers wel aanleiding om het vermoeden wakker en levendig te houden, dat de kanker tot de familiaire en hereditaire ziekten behoort.

In een geneeskundige praktijk, van eenigen omvang en duur, kan men het grootste deel der waargenomen Ca. gevallen familiair en hereditair rangschikken (zie lijsten en stamboomen).

Er blijft echter altijd een gedeelte over, waarbij blijkt dat in een uitgebreide familie toch slechts sporadisch een kanker geval voorkomt. Begrijpelijk is dit zeker, omdat het streven der natuur er op is ingericht de bestaande soorten te handhaven. Zoo zullen er families zijn, waarin de Ca. wellicht door kruising aan het verdwijnen is. Ware dit niet zoo, dan was de mensch, gezien den langen tijd, dat deze ziekte reeds bekend is, in casu aan Ca. ten gronde gegaan. Hiertoe zijn ook de door Wachtel gememoreerde gevallen te rekenen.

Gaan we aan de hand der 59 tabellen na, hoe het voorkomen van Ca. zich, met betrekking van de kinderen tot de ouders, vertoont in hetzelfde orgaan, dan stellen we vast:

dat eenmaal bij één der ouders en het kind Ca. van het intestinum optrad;

dat tweemaal bij één der ouders en bij de kinderen die aan Ca. leden allen maag Ca voorkwam;

dat eenmaal bij den vader maag Ca. en bij één der twee kinderen, die beiden aan Ca. leden, ook de maag leed.

Van de broeders en zusters teekenen we op:

Van de 4 Ca. lijders, waren er 2 maag Ca. lijders.

»» h 4 „ ,, „ „ 2 „ „ „

" n 3 „ n „ f, 2 ,, ,, „

2 2

tt " tt tt tt tt ** tt tt tt

m 2 ff ff ff ff 2 lever ft ff

»» »» ^ »» »» »» »» 3 maag tf tf

3 2

tt tt tt M tt M ^ tt tt II

tt tt ^ ff ft ff ft 2 ff ff ff

tt tt 2 ff ff ff ff 2 uterus tt tt

tf tt 4 ,, ,, „ „ 2 borst en 2 maag Ca. lijders

i» 11 3 ,, „ ,, „ 2 maag Ca. lijders.

2 2

tt tt ~ tt tt tt tt tt tt tt

2 2

tt tt ^ tt tt tt tt ^ tt tt tt

Sluiten