Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het resultaat van het ingestelde onderzoek blijkt duidelijk, dat verscheidene, zoo niet de meeste gevallen van carcinoom groepsgewijze voorkomen, waaraan familiaire en hereditaire verhoudingen niet vreemd zijn.

Of het Ca. hier als een recessieve eigenschap op treedt, zooals Maude Slye bij haar muizen vond, is aan de hand van het ten dienste staande materiaal niet vast te stellen. Naast deze gegroepeerde ziektegevallen blijven er toch nog altijd over, die zich als alleenstaande voordoen.

Deze boeien zeker onze belangstelling. Meestal vindt men hierbij — zooals meermalen gezegd — kleine families en onbekendheid met het verdere lot der andere leden, doch men vindt er ook — en deze zijn zeldzaam — waar zich slechts één Ca.-geval in een groote familie vertoont.

Met Wachtel hier de onderscheiding te maken tusschen een hereditair en een geaquireerd kwaadaardig neoplasma lijkt zeer gezocht.

Men zal de waarheid meer benaderen door aan te nemen, dat in deze families het Ca. aan het verdwijnen is, wat een geregeld voorkomend biologisch verschijnsel moet zijn, wilde het tegenwoordig geslacht met tallooze onberekenbare kruisingen niet reeds lang aan Ca. ten gronde zijn gegaan.

Het is merkwaardig te constateeren hoe in een eenigszins lang bestaande geneeskundige praktijk meerdere groote familiecomplexen worden aangetroffen, die in tientallen van jaren geen kanker vertoonen, daarnaast hoe bepaalde eigenschappen in een geslacht bewaard blijven. Zoo zijn schrijver geslachten bekend bestaande uit vele personen (25 tot 40) bij wie bij het meerendeel een zeer schoone zangstem of buitengewone aanleg tot pianospel van ouders op kinderen overging. Een, waarvan een lid reeds in ± 1780 beroemd was om zijn pastelteekeningen en in welk geslacht nu nog meerdere leden voorkomen, die beslist een meer dan gewone vaardigheid in de teekenkunst zonder eenige oefening bezitten; een zeer groot geslacht waar de geestelijke vermogens van de meeste leden boven anderen uitgaan.

Deze erfelijkheid valt ook waar te nemen bij verschillende ziekten.

Verscheidene families, waarvan 6 tot 8 broeders en zusters allen in den leeftijd van 52 tot 63 jaar aan arteriosclerose sterven; de meerderheid van een andere familie aan chronische nierziekten; eene, bestaande uit 7 broeders en zusters, 5 zeker liiden of overleden zijn aan diabetes.

Ook geldt dit voor andere afwijkingen.

In drie opeenvolgende generaties werd niet tuberculeuze kypho-scoliose vastgesteld, n.1. bij de grootmoeder, vier van de acht kinderen en eenige kleinkinderen; eveneens een afwijking op het rechter oog bij de grootmoeder, de twee eenige dochters en twee dezer kinderen.

Sluiten