Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschriften wordt immers erkend, dat de behandeling lang duurt en.... veel geld kost!

Het dwaaste uitvluchtje is het volgende: „De grootste „tegenaanwijzing voor het ontwerpen van zulk een statistiek is echter gelegen in het feit, dat de menschen zich „in zaken, die de genezing aangaan, zeer onredelijk gedragen, zoodat de kans nul is om bij hen met verstandige „middelen iets gedaan te krijgen. Een noviteit op geneeskundig gebied wordt öf met geestdriftige opwinding be,,groet — zooals bijvoorbeeld toen Koch zijn eerste vinding „van tuberculine als rrlfddel tegen de Tuberculose bekend „maakte — of wel met het grootste wantrouwen bejegend, „zooals het geval was met de werkelijk zoo heilzame „koepokinenting van Jenner, die zelfs heden nog hare „onverzoenlijke tegenstanders heeft." („Psycho-analyse „II, blz. 265).

„Geef mij één regel schrift en ik zal gerechtigd zijn u te laten ophangen", zei Talleyrand; en nu zeg ik: met deze twee zinnen heeft Freud zichzelf den nekslag gegeven! Denkt u er eens even in G. T.: Freud behoort tot de drukste schrijvers van dezen tijd, en het doel, dat hij met zijn vele geschriften beoogt, zal toch wel zijn „de menschen" gunstig over de Psycho-analyse te leeren denken; edoch, zijns inziens gedragen die menschen zich — als het om een geneeskundige kwestie gaat — zóó onredelijk, dat de kans nul is om met verstandige middelen iets bij hen te bereiken; vandaar, dat hij 'net beneden zijn waardigheid vindt die.... verstandige middelen aan te wenden! Het besluit ligt dus voor de hand, dat Freud in zijn geschriften alleen maar van onverstandige middelen gebruik heeft gemaakt!

Hoe onverstandig Freud is, blijkt al dadelijk uit de twee voorbeelden, waarnaar hij in dit verband meende te mogen verwijzen. Dat door het middel van Koch (de tuberculine) de lijders aan allerlei vormen van Tuberculose niet genazen maar wel erger werden, kon binnen een paar maanden met

Sluiten