Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maeder beschouwt dus de „overdracht" als het ernstigste en delikaatste punt der psycho-analytische behandeling. Geen wonder! Immers, de „overdracht" bestaat hierin, dat — zooals Maeder het uitdrukt — „de arts in de oogen „van de(n) zieke de karaktertrekken aanneemt van die „menschen, welke zijn (haar) verleden gemaakt hebben" (beter gezegd: van die menschen, welke in het verleden van de(n) zieke een gewichtige rol vervulden, zooals: de vader, de moeder, de verloofde, de ex-verloofde, de echtgenoot (e), enz., enz. — van Dieren).... „De zieke heeft „een sterk uitgesproken neiging om zijn arts als leidsman „te idealiseeren, hem te beschouwen als een ideaal wezen, „dat hem een nieuwe bron van vertrouwen ontsluit".... „Bij de(n) zieke is geen sprake van bewuste projectie „van het heden in het verleden".... „De overdracht „vertoont alle kenmerken van een zuiver aktueele ervaring" (beter uitgedrukt: de zieke beschouwt zijn opvatting als écht, als wérkelijk juist — van Dieren).... „De liefde-, toorn- en haatgevoelens (meestal zijn het liefde-gevoelens — van Dieren) schijnen zeer duidelijk „op de persoon van den arts betrekking te hebben" (hem worden bijv. „karaktertrekken" toegeschreven van een vroegere(n) geliefde — van Dieren).... „Te midden „van den stroom der hartstochten, die hem ombruist, „behoudt de arts zijn objectiviteit en welwillendheid".... „Men zal begrijpen hoe moeilijk en delikaat, ja hoe on„overkomelijk soms de taak is van den arts".

Maeder heeft de delikate kwestie zoo listig mogelijk trachten te camoufleeren door de voorgelezen zinnen over tal van bladzijden te verdeelen in plaats van ze — zooals ik het deed — aan elkaar te rijgen; en om het zaakje nög onschuldiger te doen schijnen, heeft hij het zelfs aangedurfd den analyseerenden arts aan te stellen tot „gids" en „geestelijken leider", die ten opzichte van de(n) zieke dezelfde plaats zou innemen als.... door Dante in zijn „Goddelijke Comedie" aan Virgilius werd toegewezen!

Sluiten