Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maeder schreef: „Virgilius, symbool van het geestelijk „licht der Rede, symbool van het intellect, leidt en be„schermt Dante op diens tocht door de Hel en het Purgatorium, den Louteringsberg".... „Hij opent Dante de „oogen voor de diepten van slavernij en vervloeking, „waarin onze menschelijke natuur ons storten kan".... „Op den top van den berg doet Virgilius afstand van zijn „rol als gids om Dante toe te vertrouwen aan Beatrice"... „Beatrice versymboliseert de verloren ziel van Dante, „die deze na al zijn geduldig doorleden beproevingen en „zegevierend overwonnen moeilijkheden terug vindt". Kort en duidelijk: volgens Maeder zou de psycho-analysant voor de(n) zieke zijn wat Virgilius was voor Dante; ja, z.i. heeft de zieke zelfs „een sterk uitgesproken neiging om zijn arts en leidsman te idealiseeren, hem te beschouwen als een ideaal wezen, dat hem een nieuwe bron van vertrouwen ontsluit".

O zeker, Dr. Maeder weet het mooi in te kleeden! Van de 1000 die zijn boekje gelezen hebben, zijn er vast en zeker 999, die denken zullen: als één van mijn familieleden het ongeluk treft zenuwziek te worden, dan stuur ik hem (haar) dadelijk naar een Freudiaan; want wat is er nu beter dan een „geestelijke leidsman" zooals Dante dien zou hebben uitgezocht als hem géén Virgilius ter beschikking zou hebben gestaan?

En die lezers zullen nog véél enthousiaster worden als zij zich herinneren, dat Maeder bovendien het volgende geschreven heeft (blz. 32): „De toestand van opwinding „bij de overdracht (correcter uitgedrukt: „de bruisende storm van hartstochten — van Dieren) is een soort van „kunstmatige ziekte, die (weliswaar) de psycho-analyti„sche behandeling dikwijls zeer bemoeilijkt en vooral de „omgeving op een dwaalspoor brengt omtrent haar resultaten, maar evenals de inenting tegen de pokken ver,,leent zij de(n) patiënt een soort van onvatbaarheid — „immuniteit — tegen de moeilijkheden des levens". Ja,

Sluiten