Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zou het van slecht inzicht getuigen" als hij die eischen op onheusche wijze of met een pose van verontwaardiging wilde afwijzen; er blijft hem dus niets anders over dan zich te gedragen zooals een volleerde flirter dat doet; zoo'n mispunt weet immers precies op welke „nette" wijze hij zich retireeren moet als hij een onbevangen meisje zóó ver den kop op hol heeft gebracht, dat zij iederen dag het formeele huwelijksaanzoek meent te zullen vernemen; welnu, als een analysant opmerkt, dat zijn patiënt (e) in een dergelijken toestand verkeert, dan moet hij haar (hem) aan het verstand trachten te brengen, wat ik zooeven reeds meedeelde; dan moet hij haar (hem) dus leeren inzien, dat zij (hij) zich nog veel maller en belachelijker heeft aangesteld dan de „minnedichter" het deed waarvan Piet Paaltjens ons vertelde:

Niet dat hij écht een liefje heeft

Dat stelt hij zich maar vóór!

Zoo doen de minnedichters meer,

Daar zijn het dichters voor!

Ja, nog véél maller en belachelijker; want die minnedichter bepaalde zich wérkelijk tot „een tijdelijk, fantastisch object"; de psycho-analytisch behandelde zieke vereenzelvigt daarentegen abusievelijk het fantastisch object met haar (zijn) werkelijk bestaanden dokter! Slaagt deze nu naar wensch, dan is er geen vuiltje meer aan de lucht, dan is het zaakje voorgoed gepiept! Want dan is bij de(n) zieke de libido, het verlangen naar geslachtelijke bevrediging „losgemaakt van haar (zijn) tijdelijk, fantastisch voorwerp", en dus tevens van den hiermee vereenzelvigden dokter, en dan staat de libido wederom gehéél ter beschikking van de ..ikheid"; duidelijker uitgedrukt: dan is de op futuristische wijze herstelde zieke niet alleen volkomen vrij maar ook in staat om met die Libido een ander (e) gelukkig te maken, dan kan zij (hij) zonder bezwaren „één of andere

Sluiten