Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk met hem omging, in zijn in 1924 verschenen lofschrift, getiteld: „Sigmund Freud, der Mann, die Lehre, die Schule" het volgende heeft laten drukken: „Hoe lang moet men nog „vreezen voor de tegenstanders, die niets van de zaak af „weten? Voor zoover zij vatbaar zijn voor overtuiging, „kan zulks slechts door eigen praktische oefening geschiedden; en overigens is ons de Meester zelf tot dusver een ,,heel uitvoerige en bewijzende Psycho-analyse schuldig „gebleven"!!!!! x)

Och, och, wat 'n averechtsch gebazel! Ofschoon Freud ons tot dusver de bewijzen voor de deugdelijkheid zijner methode schuldig gebleven is, toch meent Fritz Wittels — net als Jelgersma! — zich van de tegenstanders te kunnen af maken met de simpele bewering: Gijlieden hebt geen verstand van de kwestie; het recht van meespreken kunt gij alleen veroveren door de methode zelf toe te passen!

Als de bordeelhouders zeggen zouden: „Alleen wij, onze werkneemsters en onze vaste klanten zijn in staat om met zaakkennis te oordeelen over het prostitutie-vraagstuk; de anderen begrijpen er niets van, en van hen behoeven wij dus niets te vreezen als ze ons bestrijden willen" — dan zouden zij even „wetenschappelijk" redeneeren als Fritz Wittels en de Leidsche Hoogleeraar in Psychiatrie en Neurologie, Professor Jelgersma het zich durven veroorlooven!

En nu zal ik u het een en ander vertellen over de grondbeginselen van het Freudsche systeem; wellicht zult gij het vreemd vinden, dat ik daarmede niet begonnen ben; verneemt dan, dat ik mij ten deze met opzet schijnbaar averechts gedraag; het spreekwoord zegt immers: „al wat gij doet, denk om het einde"; welnu, ook bij het bestudeeren van wetenschappelijke vraagstukken is het dikwijls noodig

nWie lange noch soll man sich vor Gegnern fürchten, die von der Sache nichts verstehen? Soweit sie belehrbar sind, kann das nur durch eigene praktische Ausübung geschehen; und übrigens ist uns der Meister selber eine ganz ausführliche und beweisende Psycho-analyse bis heute schuldig geblieben".

8 l'sycho-Annlysc,

Sluiten