Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jullie hebt immers allemaal precies hetzelfde gedaan; maar in plaats van daar, evenals wij het doen, rond en eerlijk voor uit te komen en u er niet voor te schamen, knepen jullie zoo ouwerwets mogelijk, als echte huichelaars en Farizeeërs, de kat in het donker .

Op dezelfde onlogische wijze zouden alle verdorvenen zich boven hunne aanklagers en zelfs boven hunne rechters

kunnen plaatsen.

Ook Freud is voor het toepassen dezer methode niet teruggedeinsd. Ware hij eenigszins redelijk aangelegd, dan zou hij bijtijds bedacht hebben, dat de gynaecoloog, die zich veroorlooft, meisjes en vrouwen ,,op allerlei manieren te ontblooten", met zijn zoo kiesch mogelijk verricht en beslist onvermijdelijk onderzoek ten doel heeft zichtbare of tastbare, dus duidelijk waarneembare afwijkingen te vinden, die allicht genezen of verbeterd kunnen worden. En dat de analysanten het bij lange na niet zoo ver gebracht hebben, blijkt, dunkt me, duidelijk genoeg uit wat ik u zooeven voorlas uit Freud's autobiografie; ik zal het nog even herhalen: „Ik kan dus zeggen, aan vele onderwerpen begonnen „te zijn en tal van aanmoedigingen verstrekt te hebben „waaruit in de toekomst wat worden moet. Ik kan zelf „niet weten of het veel of weinig zal zijn .

Deze toekomstmuziek — het lijkt dunkt me, meer op een verzuchting — zal wellicht door een enkele uwer nog als een uiting van groote bescheidenheid worden opgevat (ja, de uitdrukking „een bescheiden geleerde" doet, helaas, nog altijd bij velen méér opgeld dan ze waard is) edoch, ik zelf reken Freud volstrekt niet onder de bescheidenen maar wel onder de al te vrijmoedigen, die de heele wereld voor zich durven opeischen. Viel er werkelijk ook maar een ietsje te roemen, dan zou hij dat vast en zeker wel gedaan hebben, dan zou hij wel met de bewijskrachtige resultaten voor het front zijn gekomen in plaats van zijn bestrijders toe te voegen, dat zij hem en zijn patiënten schijnen te benijden vanwege de „Kieteling".

Sluiten