Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en daarmede speelde zij, terwijl zij in liggende houding „sprak, door het te openen, er een vinger in te steken en „te sluiten, enz. Ik keek er eenigen tijd naar en legde „haar toen uit, wat een „Symptoomhandeling" is. Hier,,onder versta ik handelingen, die iemand, zooals men het „uitdrukt: automatisch, onbewust, zonder er op te letten, „speelsgewijze verricht, waaraan hij zelf geen beteekenis „hecht, en die hij als onverschillig en toevallig beschouwt. „Zorgvuldige waarneming bewijst dan, dat zulke handelingen, waarvan het bewustzijn niets weet en niets weten „wil, onbewuste gedachten en impulsies uitdrukken, en „derhalve als toegelaten uitdrukkingen van het onbewuste „waardevol en leerrijk zijn.... De uitleggingen zijn soms „zeer gemakkelijk. Het twee-kleppige taschje von Dora is „niets anders dan de uitbeelding van haar geslachtsorganen en haar spelen daarmede een nog al ongegeneerde „maar niet te miskennen pantomimische meedeeling van „datgene, wat zij er mee zou wenschen te doen, n.1. van „de zelfbevlekking.

„Kort geleden is mij een dergelijk geval voorgekomen, „dat zeer opvroolijkend werkte. Een niet meer jonge dame „haalde midden onder de zitting een klein beenen doosje „voor den dag, klaarblijkelijk om ter bevochtiging van haar „mond zich op een bonbon te trakteeren; zij doet moeite „om het te openen, en reikt het mij toe, opdat ik mij zal „overtuigen, hoe moeilijk het open gaat. Ik geef uiting aan „mijn wantrouwen, dat dit doosje iets bizonders te betee,,kenen heeft, omdat ik het heden pas voor de eerste maal „zie, ofschoon de eigenares mij reeds langer dan een jaar „bezocht (ja de behandeling duurt zeer lang — van Dieren). Daarop antwoordt de dame opgewonden: „dit doosje „heb ik altijd bij mij, ik neem het overal mee naar „toe". Zij wordt eerst rustiger als ik lachend opmerk, „hoe goed haar woorden ook in een andere beteekenis „passen. De doos vervangt, evenals het taschje van Dora,

Sluiten