Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van „camoufleeren" bijna net zoo goed als Maeder; hij laat n.1. het „aanstootelijke" gehéél weg of wel hij kleedt het, met behulp van afschuwelijk Freudsch Jargon, zóó in, dat men er net zooveel van af moet weten als ik om te kunnen begrijpen, wat er bedoeld wordt. Ik aarzel dan ook niet om rond uit te zeggen; dat Prof. J. de lezers van de Telegraaf bewust. ... misleidt\

Gij weet reeds G. T., dat Z.H.G. in 1915 een boek heeft geschreven, getiteld: „Een geval van hysterie, psychoanalytisch behandeld". Wie meent, dat er niets „aanstootelijks" in te vinden is, omdat de "Hoogleeraar bij de behandeling min of meer op zijn eigen manier te werk ging, die heeft het glad mis. Ik zelf vind het een zéér gemeen boek (bij deze bewering zal ik het natuurlijk niet laten); maar Prof. J. zal zich misschien niet veel daarvan aantrekken, althans niet in zijn „buitenste". In navolging van Freud heeft hij zich immers bij voorbaat tegen critiek en verguizing trachten te beveiligen door zijn mogelijke bestrijders niet alleen gebrek aan kennis maar zelfs aan fatsoen ten laste te leggen! Op blz. II van de Inleiding betreurt hij het, dat zijn boek „wellicht in handen zal komen van een categorie van menschen, die beter deden het niet te lezen". „Welk soort van menschen — liet hij er op volgen — welk soort van mannen ik „bedoel, zal iedereen duidelijk zijn, die dit boek gelezen . „heeft. Ik zal daarover niet uitweiden". Uit deze verdachtmaking blijkt reeds afdoende, dat Jelgersma een volgeling is van Freud door dik en dun, door modder en drek, want zelfs de Sjaninistische taktiek heeft hij van hem overgenomen! Maar dit zal nog véél duidelijker uitkomen. Op blz. 131 schreef hij: „Het is in de medische wereld en daarbuiten „een gewoonte geworden, dat iedereen een groot woord „heeft over de psycho-analytische methode, ook al heeft „hij zijn kennis daarover alleen uit couranten geput. Een „discussie met zoo iemand begeer ik niet; die loopt gewoonlijk uit op eenige flauwe, sexueele praatjes".

Sluiten