Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O zeker, de draailas-taktiek van Freud is niet oorspronkelijk, maar wel misleidend, gevaarlijk, duivelsch.

En thans weet gij voor goed, welk vleesch er in de kuip zit; of neen: vleesch is het niet; en visch is het evenmin, maar wèl.... lillend kwalleslijm! „Un homme averti en vaut deux", wie voorbereid is, die telt en geldt dubbel.

Op blz. 40 van zijn autobiografie liet ,,de ontwaakte reus" zich aldus uit: „Met toenemende ervaring bleek voortdurend „duidelijker, dat het Oedipus-komplex de kern is van de „Neurose".

Dit korte zinnetje vereischt eenige toelichting; elders schreef Freud: „Gij zult wel benieuwd zijn om te vernemen, „wat voor verschrikkelijks dat komplex dan wel inhoudt. „Gij kent allen de sage van koning Oedipus, die door het „noodlot voorbestemd is zijn vader te dooden en zijn „moeder tot vrouw te nemen; die alles in het werk stelt „om aan het oordeel van het orakel te ontkomen, en zichzelf ten leste de oogen uitsteekt bij wijze van straf, als „hij tot de ontdekking komt, buiten zijn weten toch deze „beide misdaden bedreven te hebben".... „De toehoor„der reageert op dit tooneelstuk alsof hij door auto„analyse (door zelf-ontleding van zijn ziel) het bestaan „van het Oedipus-komplex in zichzelf erkend had.... „Het is hem alsof hij zich dien wensch om den vader te „doen verdwijnen en in diens plaats de moeder tot vrouw „te nemen moet herinneren en over die herinnering van „schrik ontstellen moet. (Zoo iets is nog nooit in mijn gedachten opgekomen! Bij wie(n) wel? „Und ein Narr wartet auf Antwort — van Dieren). Hij neemt het woord „van den dichter op alsof dit hem zeggen wil: Gij verzet u „te vergeefs tegen uw verantwoordelijkheid en beroept u „nadrukkelijk op al wat gij gedaan hebt tegen die misdadige bedoelingen; want toch zijt gij schuldig; die bedoelingen hebt gij niet kunnen vernietigen, onbewust leven „ze in u voort. En daar zit psychologische waarheid in.

Sluiten