Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ook dan als de mensch zijn booze neigingen in het „onbewuste heeft verdrongen en zich zelf dan diets zou „willen maken, dat hij er niet verantwoordelijk voor is, „dan voelt hij zich toch gedwongen deze verantwoorde„lijkheid in den vorm van een duister schuldgevoel te ".ontwaren. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat men 'jn het Oedipus-komplex één der gewichtigste bronnen „moet zien van het schuldbewustzijn dat den zenuwlijder "„zoo vaak plaagt". ... Zooals u ziet, heb ik mij tot het „schilderen van de verhouding van den knaap tot vader „en moeder bepaald. Met het aanbrengen van de noodige "„veranderingen is zij voor het kleine meisje geheel ana„loogDe kinderlijke voorwerps-keus is slechts een „zwak voorspel van de voorwerps-keus in de puberteit „(tijdperk waarin de geslachtsrijpheid intreedt). In deze „periode spelen zich heftige gebeurtenissen op het gebied „van het gevoelsleven af, die in de richting verloopen van „het Oedipus-komplex of die daarop reageeren. Van af „dezen tijd moet de jonge mensch zich wijden aan de „groote taak, die ten doel heeft hem van de ouders onafhankelijk te maken... De taak van den zoon bestaat hierin „dat hij afstand doe van zijn libidineuse wenschen ten opzichte van zijn moeder (duidelijker gezegd: hij moet dus afzien van het tot dusver gekoesterde verlangen naar geslachtelijke bevrediging bij zijn moeder! — van Dieren) „en dat hij zich met den vader verzoene als hij nog diens „tegenstander is gebleven .... „Het is opvallend hoe „zelden die taak op ideale wijze volbracht wordt; bij een „zenuwlijder komt die volbrenging in het geheel met „tot stand; deze blijft zijn leven lang gebukt onder het „gezag van den vader en is niet bij machte zijn libido „op een vreemd geslachtsvoorwerp (op een andere vrouw 'dan zijn moeder! — van Dieren) over te brengen. Het„zelfde kan met een verandering in de verhouding, het „lot van de dochter worden. In dezen zin beschouwd, geldt „het Oedipus-komplex als de kern der neurose". (Psycho-

Sluiten