Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen zich herinneren dat „genoegen" gesmaakt te hebben, dan zullen zij dat ook nog wel weten als zij volwassen zijn; dan zouden die volwassenen zich dat allemaal nog wel weten te herinneren, en dan zou Freud derhalve zijn licht bij dezen hebben kunnen opsteken — van Dieren). „Het spreekt wel van zelf — vervolgt de Professor — dat gij bij het ondervragen die kinderen niet „vóóraf systematisch bang moet hebben gemaakt, anders „begrijpen ze best, dat ze beter doen met hun mond te „houden. En wat de andere zaken betreft, die gij wilt „gelooven, daarvoor verwijs ik u naar de uitkomsten der „analyse" ,Ik heb er ook niets tegen als de verwantschap, die er is tusschen de kinderlijke sexueele „handelingen (zooals: het zuigen aan de borst, het zuigen op een vinger of een fopspeen, het ophouden van de ontlasting — van Dieren) en de sexueele perversies van „volwassenen u zeer duidelijk opvalt. Het is eigenlijk licht „te begrijpen, dat, als het kind werkelijk een geslachtsleven heeft, dit van perversen aard moet zijn, want het „ontbreekt het kind nog — enkele vage aanwijzigingen „daar gelaten — aan gegevens omtrent het verband dat „er tusschen de sexualiteit en de voortplantings-verrich-

„ting bestaat" ,De psycho-analytische onderzoekings-

„methode is er noodzakelijkerwijze toe overgegaan om „het geslachtsleven van het kind in haar onderzoek te

„betrekken" „En zoo zijn wij tot het resultaat ge-

„komen, dat alle perverse neigingen in de kindsheid „wortelen, dat de kinderen daartoe allen aanleg hebben „en ze binnen zekere grenzen in praktijk brengen, kortom, „dat het perverse geslachtsleven niets anders is dan de „vergroote uitgave van de kinderlijke sexualiteit" [Psychoanalyse vertaald door Dr. van Renterghem II, 2Ce hoofdstuk, blz. 84, enz.). x)

1) Dezelfde Freud, die al deze vuiligheid dorst neerschrijven in een boek, dat „in het voorjaar 1917" werd uitgegeven, was in 1925 brutaal genoeg om aan de lezers van „la Revue Juive" (blz. 215) te

Sluiten