Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Freud zou dus ieder kind niet alleen den aanleg tot perverse neigingen bezitten, maar het zou deze zelfs „binnen zekere grenzen" in praktijk brengen! Ieder kind zou n.1. in het klein doen wat de perverselingen doen in het grootl

Wat wij te verstaan hebben onder „binnen zekere grenzen en „in het klein" wordt er niet rondweg bij verteld, maar gelukkig heeft Freud dat wel gedaan, in zijn „Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre"; daar lezen wij op blz. 44 en 45 de volgende ongelooflijke afgrijselijkheden: „Mijns inziens zal niemand willen bestrijden, dat het „slijmvlies van lippen en mond beschouwd moet worden „als een primaire erogene zóne, daar het een deel van „deze beteekenis nog behouden heeft voor de kus, die als „normaal geldt. De vroegtijdige ruime deelname van deze „erogene zones is derhalve de voorwaarde voor het latere „lichamelijke tegemoetkomen van de zijde van het bij „de lippen beginnende, met slijmvlies bedekte kanaal. „Als dan op het oogenblik, dat het eigenlijk geslachtelijk „voorwerp, de mannelijke penis, reeds bekend is, zich „verhoudingen voordoen, die de opwekking van de behouden gebleven erogene mond-zone weder vermeerdeuren, dan behoeft men niet veel phantasie te bezitten om „inplaats van aan de borsttepel en de hiervoor als surrongaat gebruikte vingers, aan het actueele geslachtelijk „voorwerp, het mannelijk lid, in het bevredigingsproces „een rol toe te kennen. Zoo heeft deze uiterst-aanstoote„lijke perverse fantasie van het zuigen aan een mannelijk „lid den onschuldigsten oorsprong: zij is de omwerking „van een vóór-historisch te noemen indruk van het zuigen „aan de moeder- of minneborst, die gewoonlijk door den „omgang met zuigelingen weder verlevendigd werd.

durven vertellen, dat hij onder „sexualiteit" heel iets anders verstaat dan men in onzen tijd doet, dat hij er evenals de oude Grieken iets verhevens mede bedoelt (zie blz. 226 enz.) En zoo iemand nu werd in 1926 verheven tot „Eereburger van Weenen" en tot „Curator van de Universiteit in Jerusalem"!!

Sluiten