Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd: „Onder de dokters bevinden zich net zoo goed ploerten, ezels en mode-mannetjes als onder de kleermakers en de kappers; en om haar goed hiervan te doordringen heb ik haar toen een kort lesje in de geschiedenis der Geneeskunst van de laatste 80 jaren gegeven, dat onmiddellijk hielp!!

Dezer dagen werd mij het volgende meegedeeld: in een nette familie werd een partijtje gegeven; één van de jonge dames zat een oogenblikje te spelen met een lucifersdoosje; ze schoof het eenige malen in en uit. Een semi-arts riep haar deswege apart en zei: U moet dat niet wéér doen in gezelschap, want dat is een z.g. symptoomhandeling; en daarmee verraadt — zooals Freud heeft ontdekt — uw onbewuste precies wat het wenscht. Voor mij behoeft u zich niet te schamen, want ik doe binnenkort mijn artsexamen, en ik ben van plan zenuwspecialist te worden; maar het zou toch niet aangenaam voor u zijn als er zich een leek in het gezelschap bevond, die door één of ander populair boekje te weten was gekomen wat we onder een symptoomhandeling te verstaan hebben. „Maar daar heb ik nog nooit iets van gehoord; wat bedoelt u daar mee?" vroeg het jonge meisje; en toen kreeg ze een dergelijk antwoord te hooren als „Dora (met haar beugeltaschje) en „een niet meer jonge dame" (met haar bonbondoosje) uit den mond van Freud vernomen hadden.

Zelfs onder de verpleegsters heb ik er reeds eenige aangetroffen, die tegenover de(n) zieke en de familieleden niet zwijgen konden over de belangrijke ontdekkingen van Freud, waarover zij reeds zooveel gelezen hadden; en die er telkens weer bijvoegden, dat men geen goede verpleegster meer kan zijn als men zich daarvan niet behoorlijk op de hoogte heeft gesteld.

De Hoofdredacteuren van onze groote ,linksche" bladen (Handelsblad, Telegraaf, Courant en N. Rotterd. Courant) schijnen het ook al noodig te vinden, dat de lezers Freudiaans bewerkt worden; zij hebben er ten minste allemaal

Sluiten