Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op blz. 387 lezen we het volgende gesprek tusschen „Tante Dok" en haar 50-jarigen neef Steven, den vader van Puck en van Kitty: „Tante Dok, ieder raensch heeft rechi „om z'n leven in te richten naar z'n eigen wil.... dat is „gelukkig ook een vrijheid, die de nieuwe tijd heeft ge„bracht".

„Die opinie — zei zijn tante — heb ik je dochter Kitty „daar straks ook hooren verkondigen".

„Heeft ze met u gepraat over haar krankzinnige plan„nen, dat ze aan zoo'n soort van naakt-dansen wil gaan „doen, onder de vlag van verheven kunst?"

„Ik dacht dat je je kinderen zoo vroeg mogelijk hun „weg wou laten gaan?"

„Er zijn grenzen. Kitty is mooi en weet dat zelf maar „al te goed, ze is daarbij ijdel en coquet, en heeft een „sterk zinnelijken aanlag. ..."

„Aan ingeboren eigenschappen, heb je daareven be„weerd, kan geen opvoeding wat veranderen?"

„U bedoelt, dat Kitty mijn eigenschappen heeft? Misschien, ik geloof het feitelijk wel.... ze was altijd meer „dan de anderen, mijn kind. En. ... ik beken het graag, „ik was altijd grenzeloos trots op haar, en jaren geleden „al fel jaloersch als ik een kerel naar dat meisjes-mooi „zag kijken. Puck, die tegenwoordig een hobby heeft „voor psycho-analyse, heeft me verteld, dat ik aan mijn „jongste dochter „gefixeerd" ben. Een interessant tijdverdrijf, die psycho-analyse; geeft je inzichten in je „diepste natuur, die je vroeger in de grootste verontwaardiging zou hebben geloochend. U bent een dokter „van de oude school tante, en zult er wel niets van willen „weten, maar ik ben vast overtuigd, dat het de wetenschap van de toekomst is".

De meeste lezers van „Opstandigen" zullen niet begrijpen . wat ze te verstaan hebben onder „gefixeerd aan mijn jcngste dochter ; maar nu ik u voldoende ingelicht heb omtrent het Oedipus- en Elektra-komplex, zal het u ongetwijfeld duide-

Sluiten