is toegevoegd aan je favorieten.

"Futuristische" behandeling van zielszieken ; zoogenààmde "Zielsontleding")

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nu toch zoo aanstootelijk is, en waarom er zoo tegen den „schepper van dat systeem wordt tekeer gegaan?"

Maar we zijn er nog niet! Nog véél meer zwijnerij moet ik, helaas, opdelven. Freud zélf schreef („Psycho-analyse" deel I, blz. 230, enz.): „Uit verschillende bronnen leeren „wij omtrent de evolutie (de ontwikkeling) van het kind „het volgende: Het is een dwaling te meenen, dat bij het „jonge kind alle geslachtsleven ontbreekt, en dat pas bij „de puberteit, als de geslachtsorganen rijpen, het sexueele „leven een aanvang neemt. Het kind vertoont integendeel „van meet af aan een sterk uitgedrukt geslachtsleven, dat „zich in vele opzichten onderscheidt van wat wij op „lateren leeftijd het normale sexueele leven noemen." Let wel, G. T., hier worden het zuigen en het bijten, het ophouden van de ontlasting en het bereidwillig toegeven aan veelvuldigen ontlastingdrang reeds beschouwd als uitingen van een sterk uitgedrukt ,,pervers" geslachtsleven. Van eenige bewijslevering is natuurlijk geen sprake! En toch wordt zóó iets door de volgelingen geslikt, omdat de Meester het zélf gezegd heeft! „Autos efa!"

Hij vervolgde aldus: „Wat wij in het leven van de volwassenen „pervers" noemen, wijkt van het normale in „de volgende opzichten af: I. door het overschrijden van „de soortgrens (de kloof, die tusschen mensch en dier „bestaat); II. door het overschrijden van de walgingsgrens (geen afkeer hebben van drekstoffen — van Dieren); III. „door het overschrijden van het verbod van bloedschande; „(van het verbod: sexueele bevrediging te zoeken bij de „allernaaste bloedverwanten); IV. door het overschrijden „van de grens die er tusschen beide seksen bestaat (homosexueele of bisexueele bevrediging — van Dieren); V. door „de rol van het geslachtsorgaan over te dragen aan andere „organen en lichaamsdeelen." *)

1) De vertaling van dit gedeelte is geheel van mijzelf; die van Dr. van Renterghem vond ik niet goed genoeg en bovendien werd door