Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het kleine kind kent deze beperking nog niet. Het kind „kent nog niet de groote kloof, die den mensch van het „dier scheidt; de hoogmoed waarmee de mensch zich van „het dier onderscheiden acht, wordt pas later zijn deel. (Freud verlangt, dat de kinderen op school weer zullen leeren wat ze als zuigelingen reeds wisten, n.1. dat er „wat het wezen betreft gelijkheid bestaat tusschen mensch en dier" — „Wesensgleichheit zwischen Mensch und Thier"; hierop kom ik aan het slot terug; blz. 283; hij vevolgt:) „In „den beginne voelt het kind geen afkeer, geen walging „voor drekstoffen; eerst later brengt de opvoeding hem „die geleidelijk bij; aanvankelijk hecht het geen bizondere „waarde aan het verschil tusschen beide geslachten, het „meent veeleer dat man en vrouw sexueel hetzelfde aan..gelegd zijn; het richt zijn eerste sexueele lusten en zijn „nieuwsgierigheid op die personen, die hem het naast „staan en hem om andere redenen het liefst zijn: ouders, „broeders, zusters, dienstpersoneel; en ten slotte blijkt — „wat in het latere leven als hij tot een liefdesverhouding „komt, opnieuw (let wel: opnieuw\ — van Dieren) door „hem gevoeld wordt — dat hij niet alleen bevrediging „ontwaart in en van de eigenlijke geslachtsdeelen, maar „ook analoge wellustgevoelens ontleent aan de aanraking „van andere lichaamsdeelen, die aldus de rol van geslachtsorganen spelen kunnen. Het kind kan dus „poly„morph pervers" (op velerlei wijzen pervers) genoemd „worden".

Gij zult moeten toestemmen, G. T., dat Freud volstrekt geen recht had hier ter plaatse van het veel zeggende

hem weggelaten wat onder IV vermeld staat. Eerlijkheidshalve zal ik hier het oorspronkelijke meedeelen:

„Was wir im Leben der Erwachsenen „pervers" nennen, weicht vom Normalen in folgenden Stücken ab: erstens durch das Hinwegsetzen über die Artschranke (die Kluft zwischen Mensch und Thier) zweitcns durch die Ueberschreitung der Ekelschranke; drittens der Inzestschranke (des Verbots, Sexualbefriedigung an nahen Blutsverwandten zu suchen); viertens der Gleichgeschlechtlichkeit; und fünftens durch ^die Uebertragung der Genital-rolle an andere Organe und Körperteile".

Sluiten