Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— wordt verondersteld, dat iedere zuigeling erotische genoegens smaakt, niet alleen als hij zijn ontlasting op houdt maar ook als hij zich er snel van ontdoet! Zelf heb ik honderden menschen behandeld, die aan verstopping leden en niets anders wenschten dan van ,,het langdurig genot" verlost te worden; en nog nooit heb ik vernomen; dat iemand een „kort en intensief genot" ondervond bij vluggen of al te vluggen stoelgang. En op welke gronden meent Freud dan toch te mogen aannemen, dat het bij zuigelingen anders zou zijn?

Och, och, dat ik mijn goede hersenen en welversneden pen gebruiken moet om over zulke dingen te schrijven; en toch moet het, want de Freudianen „zij groeien vast in tal en last", en hun verderfelijke invloed begint zich alom te openbaren.

G. T., nu ik u al deze bizonderheden heb meegedeeld, zal wel géén uwer nog durven beweren, dat er in ons land geen „orthodoxe" Freudianen worden aangetroffen; maar wèl zult gij u allen verbazen over het volgende: in zijn artikel „Het stelsel van Prof. Sigmund Freud" (Geneesk. Bladen, 1917) heeft Prof. Winkler zich over dit gedeelte van de leer aldus uitgelaten: „Al griezelt de leek van het „aanvankelijk autoërotische kind, dat later polymorph,,pervers geworden, in den puberteitsleeftijd sadistisch, „exhibitionistisch en masochistisch x) symboliseerend'2 „droomen droomt; en al haalt de nuchtere medicus er zijn „schouders voor op; het is daarmee niet zoo erg gemeend „als het klinkt" (blz. 270).

Hebt gij het goed verstaan, G. T.? Prof. Winkler trachtte het uiterst vieze zaakje nog eenigszins te verontschuldigen, door klakkeloos te beweren, dat Freud en zijn volgelingen

1) Een exhibionist noemt men iemand, die zijn geslachtsdeelen of zijn geheele naakte lichaam aan voorbijgangers vertoont. Een masochist is iemand, die wellust ondervindt door zich te laten pijnigen.

Sluiten