Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zuster van patiënte is verloofd en is voor haar het „zinnebeeld van een raadgeefster in sexueele dingen;

„zij weet wat sexualiteit is De zuster was reeds in

„den winkel en bij het binnenkomen van patiënte was „zij reeds voorzien. Zij borg haastig iets in een papiertje „en patiënte mocht dat niet zien. Dit waren ook geslachtsorganen, en dat patiënte die niet mocht zien, spreekt „wel van zelf", enz. .

Aanvankelijk kon Jelgersma's patiënte zonder zijn hulp niets van haar droom begrijpen; eerst toen haar gevraagd werd, hare gedachten in sexueele richting te bepalen, begreep zij onmiddellijk, dat er met die kurken en ook met de lange messen mannelijke geslachts-organen bedoeld waren. Jelgersma vond dit „zeer verrassend". Ik volstrekt niet, want het gaat immers altijd maar om twee dingen: het mannelijke öf het vrouwelijke geslachtsorgaan, en vergissen is dus haast onmogelijk.

Winkler schreef terecht: „Een weinig dergelijke hulp bij een bepaald soort zenuwlijders is geheel voldoende om hen den onderzoeker terwille te doen zijn en alles mee te deelen wat hij graag wil, dat zij zeggen"; en dat wij ook met deze overweging rekening hebben te houden bij de beoordeeling van Jelgersma's ervaringen, dit blijkt wel het best uit de volgende zinnen (blz. IX, Inleiding l.c.): „De gang van zaken ,,is als volgt geweest. Patiënte kwam met een droom, „Ik besprak dien met haar en gaf eenige punten aan, „waarover zij moest nadenken. Den volgenden keer kwam „zij met een uitlegging, die ik beoordeelde en waarover „ik mijne opmerkingen maakte: telkens moest ik aan „hare gedachten richting geven, enz. Successievelijk werd „de droomuitleg vollediger en ten slotte vroeg ik haar „alles in samenhang op te schrijven; wat zij dan opschreef „en waarover soms weken verloopen waren, geef ik hier „weer. Mijn aandeel aan de droomuitlegging is dus aan„merkelijk grooter geweest dan uit de mededeeling blijkt". Prof. Jelgersma had, dunkt me, rekening moeten houden

Sluiten