Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben zij echter een betere kans, want dan kunnen zij van den droom gebruik maken om zich te uiten; ten einde de ingedommelde gevangenbewaarster — de censuur — des te gemakkelijker te kunnen verschalken, hullen zij zich dan in „symbolen", anders gezegd: zij trekken een ander pakje aan, om zich onherkenbaar te maken, zich te,,camoufleeren ; en nu is het — volgens Freud — de taak van den analysant de beteekenis van die symbolen, van die vreemdsoortige maskeradepakjes te ontcijferen en de droomgedachten, de stille wenschen, die daarin begraven zijn, te ontraadselen. x)

Wie zoo'n uiteenzetting voor het eerst hoort, komt allicht in den waan, dat er heel wat geleerdheid in steekt; maar als de bedoeling duidelijk wordt gemaakt met een begrijpelijk voorbeeld, dan blijft er geen greintje geleerdheid van over, dan komt er niets anders dan viezigheid voor den dag: de patiënte van Jelgersma droomde, dat zij in een winkel om een vrouwelijken hoed vroeg, ofschoon zij een mannelijken kurk of een dito mes „wel zoo lang als een sabel" bedoelde! Zij was immers ,,op zoek naar de sexualiteit , d.w.z. naar een mannelijk geslachtsorgaan! Zietdaar dan hoe de droom zijn doel listig wist te maskeeren door het omgekeerde uit

1) De gedachtengang van Freud werd door Prol. C. Winkler in de „Geneeskundige Bladen" van 1917 (blz. 285 en 286) op de volgende wijze omschreven: „Onze niet bewuste zenuwwerkzaamheid bouwt zich van de kindsheid af op. Opvoeding, straf, gewoonte, noodzaak, dwingen het opgroeiende kind er toe om telkens nieuwe wenschen en verlangens

terug te dringen" Wanneer dan in den slaap het bewuste leven

minder intensief is geworden, dan is daarom het onbewuste nog niet baas. Nog altijd staat dan de censuur van het voorbewuste vaardig om het opdringen der onbewuste wenschen naar het bewuste te beletten Gelukt het echter toch somwijlen een dezer wenschen om als droom bewust te worden, dan kan dit alleen als hij door de censuur heenbreekt; en dat kan die wensch alleen bereiken, wanneer hij een zoodanig kleed heeft aangetrokken, dat het bewuste leven (de censuur — van Dieren) niet dadelijk daarin den tot onbewust blijven veroordeelden banneling herkent".

„Alle droomen worden daarom voor Freud wensch-droomen. Maar de gedroomde wenschen uiten zich, door de censuur daartoe gedwongen, in bizondere taal. Zij kleeden zich in symbolen".

„Het is de taak van den onderzoeker de beteekenis der symbolen te ontcijferen en de stille wenschen, die daarin begraven zijn, te ontraadselen".

Sluiten