is toegevoegd aan je favorieten.

"Futuristische" behandeling van zielszieken ; zoogenààmde "Zielsontleding")

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jes, zwarte katten, zwarte honden, grauwe ratten, ratten met witte streepen, ruiende zwanen, ganzen, eenden en hertjes\ Ja, die laatste dieren kwamen er óók nog aan te pas; en ook vergat ik nog ,,de mooie blauwe bloempjes", die natuurlijk het symbool zijn van „de zuivere sexualiteit" en „de blauwe distel, groeiende op een hellend vlak", welke het symbool is van de sexualitiet, die „zéér doet en waardoor men zelfs verongelukken kan"!

De patiënte, die met behulp van al die malligheid en vuiligheid „hèropgevoed" werd, is gelukkig ten slotte d.w.z. na een langdurige behandeling genezen; edoch ik ontzeg Prof. J, het récht dit „succes" te beschouwen als een gevolg van die behandeling en mede als een bewijs, dat de Freudsche methode nog zoo kwaad niet is. Om dit goed te doen uitkomen, zal ik er aanstonds eenige gevallen tegenover stellen uit eigen ervaring; maar eerst moet ik u nog een paar droomen uit de praktijk van Freud mee deelen; kortheidshalve -— want Freud is erg lang van stof — zal ik voor twee van die droomen gebruik maken van de inkleeding, die door Prof. Winkler gekozen werd; deze mag weliswaar niet tot de volgelingen van Freud gerekend worden, maar dat hij genoeg respect voor hem heeft als droomkenner, blijkt immers duidelijk genoeg uit de volgende ontboezeming: „De „beteekenis van den droom is dus vérstrekkend in het ge,,zonde en in het zieke leven. Huglings-Jackson heeft ge„zegd en Freud zegt het hem na: „Vind alles wat de „droomen betreft, en gij zult alles vinden wat de krankzinnigheid betreft"; en ik zal gaarne erkennen, dat de „uiteenzettingen van Freud („over het ontcijferen van „de beteekenis der symbolen en over het ontraadselen „van de droomgedachten, de stille wenschen, die daarin „begraven zijn ) tot de beste bladzijden uit zijn boek „behooren."

Dat belooft dus nog al wat! Welnu G. T., bereidt u dan maar op het allerergste voor! De volgende mededeelingen zijn ontleend aan het artikel van. . .. Winkler!