Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dora voor deze vrouw.... „een diep ingewortelde homosexueele liefde koesterde"; hij was daar zelfs zoo zeker van, dat het hem later speet „niet bijtijds begrepen en aan de zieke Dora meegedeeld te hebben, dat de homosexueele liefde voor mevr. K. de sterkste van de onbewuste stroomingen van haar zieleleven was".*)

Maar nu wil ik u, voor de variatie, ook eens iets grappigs meedeelen. Gij weet reeds, dat Dora ten slotte ook nog verliefd werd op.... Freud! Welnu, het is de moeite waard, om te vernemen hoe deze er toe kwam om zich zulks in te beelden. Dora had hem niet dadelijk maar eerst een dag later meegedeeld dat zij, bij het ontwaken uit den droom over den brand, een rooklucht had bespeurd; en nu redeneerde Freud, die een sterke rooker is, als volgt: „Rook behoort bij vuur, en dit is een aanwijzing, dat „de droom een bizondere betrekking had op mijn „persoon, want ik placht haar, als zij beweerd had dat „hier of daar niets achter stak, te zeggen: „Waar rook „is, is ook vuur". Tegen deze uitsluitend persoonlijke „uitlegging voerde zij het bezwaar aan, dat meneer K. „en haar vader ook hartstochtelijke rookers waren evenals „ik. Zij meende zich te herinneren, die rooklucht ook reeds „te hebben waargenomen, toen zij dienzelfden droom „3 malen in L. had gehad" (blz. 64). Prof. Freud liet zich hierdoor echter niet van zijn stuk brengen. Dora had die rooksensatie immers niet dadelijk meegedeeld; deze was dus „verdrongen" geweest, en het had haar moeite gekost de verdringing te overwinnen. Ergo „behoorde die sensatie „waarschijnlijk bij de in den droom het best verdrongen „gedachte, d.w.z. bij die van de verzoeking zich tegenover „den man bereidwillig te toonen, wat nauwelijks iets „anders beteekenen kon dan het verlangen naar een kus,

1) „Ich habe es versaumt rechtzeitig zu erraten und der Kranken mit zu teilen, dass die homosexuelle Liebesregung für Frau K. die starkste der unbewussten Strömungen ihres Seelenlebens war". („Sammlung", blz. 107).

Sluiten