Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de echte Joden als hun Zionistische, d.w.z. hun nationalistische leiders zoo naïef-dom zijn om zulk een individu een positie van vertrouwen waardig te keuren? De eenige verontschuldiging, die ik voor hen bedenken kan, is deze, dat zij evenals Dr. Ariens Kappers gemeend hebben met het lezen van een paar camoufleerende boekjes te kunnen volstaan.

Dat van Maeder heb ik reeds een beurt gegeven; een dergelijk boekje werd geschreven door Dr. A. v, d. Chys, zenuwarts te Amsterdam. En ook van dezen zei ik u al, dat hij uitnemend de kunst van camoufleeren verstaat; maar deze bewering dien ik te bewijzen. Welaan!

Op de blz. 10 en 15 heeft hij twee droomen meegedeeld, die zoo onschuldig mogelijk zijn. I. „Een jongmensch droomt „dat een meisje waarvan hij in stilte veel houdt, terwijl „hij op wederliefde hoopt, in zijn tegenwoordigheid „door een ongeluk in brand geraakt, zoodat de vlammen „uit haar kleeren slaan". De uitlegging luidt als volgt: „We moeten bedenken, dat degene, die in brand of zooals „men het wel uitdrukt, „in lichte laaie" staat, door het „minnevuur" is aangetast. De droomer ziet op die wijze „in den droom den wensch vervuld, dat zijn uitverkorene „van liefde blaakt".

Onschuldiger kan het niet!

II. „Iemand zal een diner geven en verkeert in twijfel of „hij een zekere jonge dame vragen zal. Een indirecte, „doch geen directe termen kan hij vinden om haar uit te „noodigen. Hierop droomt hij, dat één der gasten, die zijn „invitatie aannam, te kennen geeft, dat hij zoo gaarne „zekere juffrouw X. zou ontmoeten. Deze dame is de „persoon in quaestie. De gastheer is verheugd over de „oplossing en heeft nu een gereede aanleiding om haar „een invitatie voor zijn diner te zenden".

Dr. v. d. Chys liet er N.B, dit op volgen (blz. 15): „Wij „zien dus meer en meer welk een waardevolle gegevens

Sluiten