Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt men allerlei overgangen en combinaties. Menigeen laat zich door een of andere „hartstocht" beheerschen; het is alsof zijn „hart" — het diep gelegen orgaan, waaraan van ouds zooveel invloed op het zieleleven werd toegekend

— hem naar het kwade heen „trekt". In het Nieuwe Testament staat te lezen: „Uit het hart komen de boosheden voort", d.w.z. uit „het diepste van de ziel", uit „den inborst", uit „den aard van een mensch". Tegenwoordig spreekt men liever van „het onbewuste", een woord, dat Freud overgenomen heeft van Hartmann — den schrijver van „die Philosophie des Unbewussten"; ach, waarom worden er toch altijd weer nieuwe woorden bedacht voor oude begrippen?

Wie een zondaar wil bekeeren, die zal hem er toe trachten te bewegen, een blik in zich zelf te slaan, tot zich zelf in te keeren, zijn fouten in te zien en te erkennen, op te biechten, en zoodoende zijn innerlijk te ontsluiten, zijn binnenste bloot te leggen, te ontlasten, zijn ziel te verfrisschen. Tegenwoordig noemt men dat „afreageeren"; maar men spreekt ook weieens van „Katharsis" — wat een mooi Grieksch woord is voor „reiniging"; laat u nooit wijs maken, dat de kwestie door die nieuwe wóórden ook maar een ietsje duidelijker wordt; wèl kan men zich er gewichtiger door maken in het oog van goed-geloovigen.

Wie behoorlijk Bijbel-onderricht heeft gehad, die zal zich dadelijk herinneren, dat Koning David ook al begrip had van „Katharsis"! „Reinig mij van de verborgen afdwalingen.

— zoo bad hij — Laat de trotschheid niet over mij heerschen, dan zal ik oprecht zijn en rein van groote afdwalingen" (Psalm 19 : 13 en 14).

En ondanks dat alles blijkt zelfs Prof. Winkler — de'tot ver over de grenzen bekende Nestor der Nederlandsche psychiaters — van meening te zijn, dat wij deze oude wijsheid aan Freud te danken zouden hebben, en dat zij de schitterende grondgedachte zou vormen van zijn systeem!

Geen sprake van! Freud neemt bij alle menschen slechts

Sluiten