Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in „die Neue Zeit" (deel XIII, blz. 584) precies dezelfde denkbeelden. ,,In een communistischen staat — schreef hij fi— bestaat voor mannen en vrouwen het wisselhuwelijk ,,(„sie leben in der Vielehe") de vrouw neemt zooveel „mannen als haar goed dunkt en de man zooveel vrouwen „als hij kan".

Bedenkt het wel, G. T., dat deze domme en duivelsche denkbeelden niet door de eersten de slechtsten verkondigd werden, maar wel door z.g. kopstukken van de S.D.A.P., door Clara Zedtkin, Mathilde Reichhardt.Bebel en Lafargue, den schoonzoon van Marx, en dat in die dagen geen enkele socialist er tegen op kwam!

Wat door al deze ongeloovige warkoppen beoogd werd, dat is door de z.g. orthodoxe Marxisten, die in Rusland tijdelijk de macht in handen hebben, stelselmatig toegepast; allereerst zijn daar wetten uitgevaardigd, die de huwelijksbanden tot een spinragje maken; het vruchtafdrijven is er bij de wet toegestaan; ja, er zijn zelfs dokters voor aangewezen, die, als een vrouw zulks op grond van „deugdelijkgebleken sociale overwegingen" verlangt, de operatie moeten verrichten; de jeugd wordt er sexueel „voorgelicht , enz., enz.; en de gevolgen zijn afgrijselijk.

In een reisverhaal („uit Sovjet-Rusland ) van Henriëtte Roland Holst staat het volgende te lezen: „De gemakkelijke, „misschien al te gemakkelijke ontbinding der huwelijken „geeft aan de veranderlijkheid der neiging vrij spel. In „alle klassen en in alle kringen komt deze tot uiting. Men „bevalt elkander, huwt, gaat spoedig — na enkele maan„den, ja soms na enkele dagen — weer uiteen, huwt op¬

had een hoog oordeel over anderen: „Komaan — schreef hij — geen uitvluchten, gij zijt een vriend der menschheid, niet waar? En Christen bovendien? Stel uw fortuin ter beschikking uwer werklieden!"

Ja warempel, zijn eigen fortuin maakte hij bijna gehéél op! En het kleine restje vermaakte hij aan zijn oude, trouwe dienstbode! „Zóó zijn hunne manieren".

Proletariërs aller landen, laat u niet langer beet nemen!

Sluiten