Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat op grond van ambtelijke gegevens werd samengesteld door Dr. A. B. Genss uit Moskou: „Evenwijdig met de „omwenteling en als zijn meest onmiddellijke gevolg, „gaat de vernietiging van het oude gezin. Het begrip „privaatbezit, dat het fundament was van het oude gezin, „is geheel uitgeroeid. En alle religieuse vooroordeelen

„worden opgeruimd" (blz. 13) „Verwacht kan worden

„dat tengevolge van de anti-religieuse propaganda, en ten „gevolge van de uitroeiing van het begrip „zonde" in „de kringen der ongehuwde meisjes de behoefte aan afdrijving in de volgende jaren grooter zal worden" (blz. „26). „De heiligheid van het huwelijk is teniet gedaan. „Gescheiden en verlaten vrouwen zijn onder de dorps,.bevolking reeds talrijk".

Maar gelukkig is de toestand nog niet overal zóó droevig; mevrouw Dr. Vera Lebedewa kwam zelfs in tegenspraak met haar eigen bewering, dat „niemand de oude rechtstoestanden terug wenschte",door op blz. 7 het volgende te laten drukken: „Op het land werkt nog de doordringing der „levensvormen remmend op de afdrijving. Weliswaar „begint ook hier de religieuse moraal reeds af te brokkelen, maar er bestaan toch nog vele vooroordeelen. De „opvatting, dat afdrijven „zonde" is; houdt nog vele „vrouwen terug. De geneesheeren, die onder de Kirgiezen, „Kalmukken, Burgaten, Tartaren en Baschkiren werken, „en ook die in het Uralgebied, geven gezamenlijk toe, „dat daar op grond van religieuse overwegingen de af„drijving nog niet verbreid is. Hier is dus een geval, waar „religieuse vooroordeelen bij uitzondering een positieve ,,rol voor ons spelen. Maar ook deze zullen eens vernietigd „zijn. Eens zullen de vrouwen niet meer bang zijn voor „de „zonde". Dan zal zich ook bij deze volksstammen de „afdrijving verbreiden. Maar voor zulk een proces is tijd „noodig. En in dezen tijd zullen wij ook daar het net van „onzen gezondheidsdienst uitbreiden („das Netz unseres „Heilwesens ausbauen").

Sluiten