Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Averechtscher kan het niet! De Directrice van de af deeling voor moeder- en zuigelingenbescherming beschouwt het als de taak van den gezondheidsdienst om.... de toekomstige zuigelingen van het leven te berooven!

Dat mevr. Roland Holst uit dezen vunzigen, smerigen doolhof geen uitweg weet, blijkt het beste uit de volgende aan haar boekje ontleende tegenstrijdigheden:

„De proletarische staat kan de nieuwe vormen van het geslachtelijk verkeer en van het familieleven niet van boven af dekreteerer. Die moeten groeien" (blz. 193).

„Zoo wij den kuituurstand van de eenlingen, de

„Het zou geen uiting van puriteinsche huichelarij, geen concessie aan het klein-burgerlijk fatsoen zijn, zoo de Communistische Internationale haar volle zedelijk gezag in de weegschaal wierp om te verhoeden, dat het gif der sexueele losbandigheid zich in de arbeidersklasse verspreidt, zoo zij in de eerste plaats van de voorgangers in den strijd zou eischen, ie normen der nieuwe sexueele moraal van het proletariaat te eerbiedigen. Zij mag niet dulden, dat groote hoeveelheden psychische energie, die den strijd voor het socialisme ten goede kunnen komen, in ontzenuwende uitspattingen verloren gaan" (198).

„Het communisme moet duidelijk maken, hoe zelf-

Sluiten