Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de gemeenschap der toekomst knielen zal" (blz. 205). „Empirische wetenschap", beteekent wetenschap, die gegrond is op ervaring; maar nog nooit heeft de ervaring iets aan het licht gebracht, wat pleit voor het stelsel van Preobraschenski; en ook is nog nimmer van burgerlijke zijde zooiets mals voorgesteld! Maar wèl geschiedde zulks door den Marxist, Bebel, in zijn z.g. Standaardwerk: „De vrouw en het socialisme"! Daarin verlangde hij, dat de ontwikkelingswetten, welker toepassing bij de fokkerij van runderen, varkens, enz. — volgens hèm — bijna ongelooflijke veranderingen te weeg brengt, ook bij de menschen aangewend zullen worden, ten einde „bepaalde lichamelijke en geestelijke eigenschappen aan te kweeken"! Om zijn lezers een klein ideetje te geven van wat we zijns inziens ook bij de menschen tot stand kunnen brengen, deelde hij mede, dat de beestenfokkers er zelfs in geslaagd waren, den kop van een zeker rund te verkorten om het gewicht aan vleesch op de andere lichaamsdeelen te vermeerderen, en dat ze met hetzelfde doel voor oogen bovendien de pooten van de varkens korter hadden laten worden! Op grond van een en ander kwam hij dan ook tot de volgende conclusie: „De „stelselmatige toepassing der natuurwetten, die bekend „zijn geworden onder den naam van Darwinisme, schept ,,andere menschen, bevordert in overeenstemming daar„mede ook andere maatschappelijke toestanden, en voert „alzoo volgens de leer van Marx naar het socialisme. „Daartegen helpt verzet noch tegenkanting — en „gaat „gij niet vrijwillig, dan gebruik ik geweld" — het geweld „des verstands wel te verstaan!" (Ned. uitgave, blz, 238). Ja zeker, dat schreef Bebel! En mocht er nog iemand onder u geneigd zijn uit te roepen: „Wat is 't vooruitzicht schoon", dan zal ik daar niet aan meedoen, want ik weet veel te goed, hoe de beestenfokkers hun resultaten verkrijgen; als zij bemerken, dat een hunner dieren zonder hun toedoen — want zij kunnen er geen invloed op uitoefenen! — in het bezit is gekomen van een nieuwe en nuttige eigen-

Sluiten