Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bourgeoisie in haar strijd. Wij drinken moed uit naakte waarheid".

En één van haar Sonnetten bevat zelfs deze beweringen: „Ik geloof aan de Waarheid.... Alle waarheid, die ik weet, is in mij zelf; ik kan mijn geest niet meer denken zonder haar meer dan zonder het lichaam, waar 'k hem niet van schei" (blz. 64).

Het spreekt, dunkt mij, van zelf, dat zij, die zich gewillig laten bewerken met dergelijke woordkunstemakerij, de kluts, kwijt moeten raken en eindigen zullen met cynisch te vragen: Wat is waarheid? En wat is leugen?

Die zelfde mevr. Roland Holst was in 1903 al zoover afgeglibberd, dat zij in een Vergadering van de Amsterd.. Afd. v. d. Bond van Ned. onderwijzers openhartig dorst te zeggen: „Wij, socialisten, zullen de deugden en de ondeugden stuivertje wisselen laten spelen"; anders gezegd: voor ons is deugd, wat tot dusver ondeugd heette.

De „nieuwlichters", die hiermee accoord gaan, dwepen natuurlijk ook met de voortbrengselen van „de modernekunstenaars" voor zoover deze knoeiers zich gedragen volgens de leuze: „le laid c'est le beau" = het leelijke is mooi. Vandaar dat zij zelfs beweren „intens te genieten" van Jazz-muziek, want de Trias: melodie, rhythme en coloriet,. die is ,,al zoo oud"; en „zoo'n beetje er tegen aan" — dit is de moderne uitdrukking voor valschl — „klinkt immers lang niet onaardig". Zij geraken zelfs in extase — of is het alleen maar hysterische aanstellerij? — als zij muziek van Schönberg, Berg en Strawinsky hooren. Maar toch bemerkten zij het géén van allen, dat Strawinsky — toen deze in het Concertgebouw onlangs de pianopartij speelde bij een van zijn eigen „werken" — véél eerder aan het einde was dan het orkest. Van een „notenteller" vernam ik, dat het verschil niet minder dan twee bladzijden had bedragen, en hiervan gaf hij de schuld aan Mengelberg, die als Duitscher-van-afkomst te log zou zijn om die subtiele, moderne Fransche muziek te kunnen begrijpen! Ik antwoordde::

14 Psycho Analyse.

Sluiten