Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn minachting, zijn woede of zijn wraakzucht gaande maakt. Ik ken een vrouw, die als kind, in de biecht, van een minderwaardigen priester dingen op sexueel gebied te hooren kreeg, welke nog nimmer in haar gedachten waren op gekomen; tot dusver heeft zij niet kunnen inzien, dat zij deswege niet het recht heeft den Roomschen vorm van het Christelijk Geloof te verfoeien. Ik ken iemand, die als zoon van een orthodoxen predikant gelegenheid heeft gehad om op te merken, dat de „broeders" en „zusters" niet allemaal engelen zijn; op grond van eenige droeve ervaringen is hij, helaas, een Godsdiensthater geworden, wat des te onlogischer van hem is, omdat hij zelf geenszins tot de feilloozen behoort. Ik ken er één, wiens vader een dronkaard was, en die nü meent, dat de heele wereld goed en gelukkig gemaakt kan worden enkel door drooglegging. Ik ken er, die in hun jeugd armoe leden en nóóit eenige weelde genoten, maar wel zagen, en die nü alle heil verwachten van „de dictatuur van het proletariaat". Ik ken Kaukasiërs, die om het kwaad, dat niet alleen door Semietische woekeraars, helers, ramschers, vuilvertooners, maar ook door sommige Semietische advocaten, bankdirecteuren, journalisten, roman- en tooneelschrijvers, quasi-philosophen, politici, enz. gesticht werd en wordt, ook de fatsoenlijke en brave Joden naar de maan en nog verder wenschen, ofschoon er genoeg Kaukasiërs zijn, die zich op dezelfde wijze bezondigen en trachten te verrijken. En ik ken Joden, die — omdat zij weieens zéér onchristelijk behandeld werden door „een Kaukasiër", er toe gekomen zijn om — evenals Marx dat deed\ — het heil te verwachten van „een algeheelen ommekeer", van „het revolutionaire terrorisme" en van „de revolutie in permanentie", waardoor een nieuwe samenleving zal ontstaan, waarin van klasse-verschillen en van ras-verschillen geen sprake meer zal wezen, en waarin alle menschen te zamen een éénheid zullen vormen.

Ja, Marx was óók zoon bekrompeling-bij-uitstek; de spleet, waardoor hij de gehééle wereld meende te kunnen

Sluiten