Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gevaren te behoeden" Vooral Jung zag een gevaar

„in de geschriften van de in Weenen woonachige leerlingen van Freud".... „De Zwitsers waren ook niet vrij „van ras-vooroordeelen. Freud zelf, die weten moest, „dat juist de heeren uit Weenen met hun hartebloed de „zaak dienden, vergenoegde zich in dien tijd met een „merkwaardige afhankelijkheid van Jung. Wij zagen zijn „oogen schitteren als hij van hem zei: „Deze is mijn „geliefde zoon, in welken ik mijn welbehagen heb".... „In het voorjaar van 1909 kwamen wij in Nürnberg bijeen; „hier kwam aan het daglicht, wat de drie heeren op de „terugreis overlegd en besloten hadden. Ferenczi stelde „voor, een internationale vereeniging voor Psycho-analyse „op te richten. Jung zou levenslang leider van de op te „richten vereeniging van analysanten worden. Hij zou de „absolute macht verkrijgen, leden te benoemen en te ontslaan. Hij zou al hun wetenschappelijke werken contrö„leeren en slechts met zijn toestemming zouden zij gepubliceerd mogen worden. Alle verantwoordelijkheid voor „de ontwikkeling der Psycho-analyse zou haar grondlegger Freud worden afgenomen en op de schouders „van Jung worden gelegd. Men kan denken, dat de niets „vermoedende heeren uit Weenen zich over dit voorstel „ten zeerste verbaasden. Freud heeft later getracht zijn „handelwijze te verklaren. Maar geen verklaring zal ons „er over heen brengen, dat de Psycho-analytische politiek „met een gewelddadige handeling begon, die echter door „den krachtigen tegenstand van de heeren uit Weenen

„dadelijk de kop werd ingedrukt" ,In den namiddag

„kwamen deze heeren afzonderlijk bijeen. Op eens kwam „Freud cngenoodigd binnen. Hij was zeer opgewonden, „zooals ik hem nog nooit had gezien en zei: „Gij zijt ,,meerendeels Joden en derhalve niet geschikt om voor de „nieuwe leer vrienden te verwerven. Joden moeten zich er „mee vergenoegen, mest voor de beschaving te zijn. Ik „moet de aansluiting bij de wetenschap vinden; ik ben

Sluiten