Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polak — Voorzitter van den Alg. Ned. DiamantbewerkersBond, lid van de le Kamer, en sedert kort Voorzitter van de Soc. Democr. Arb. Partij — een present-exemplaar had gezonden van mijn boek „De Waanzinnige Waereld, een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers", waarin ook zijne uitingen en handelingen werden meegedeeld en gecritiseerd, kreeg ik het terug met het volgende schrijven: „Daar het geraaskal van een ontoerekenbare mij, als het geschreven is, even weinig belang ,inboezemt als wanneer het gesproken wordt, zelfs wan„neer de dwaas arts is, zend ik den stumperigen maniak „hierbij het product van hetgeen hij zijn geest noemt, „terug".

Datzelfde boek had ook het misnoegen opgewekt van de Redacties van „het Volk" en van „de Nieuwe Stem". De eerste trachtte haar woede te koelen door de volgende woorden uit te braken: „een diep beklagenswaardig arts, een malle praatjesmaker, een kletsmajoor"; en in „de Nieuwe Stem" werden mij door den onderwijzer Koos Vorrink — dank zij zijn invloedrijke partijgenooten, is hij inmiddels reeds veel hooger gestegen op den „democratischen" ladder — de volgende bijnamen gegeven: „Hansworst, ploertje; farizeeër; harteloos meneertje; één, die uit bekrompenheid en dogmatisch wantrouwen in de voortschrijdende ontwikkeling der wetenschap haar geniale voorgangers beklad met de modder van malle eigengerechtigheid en malle bedenksels; huis-, tuin- of keukendokter met een k en niet eens met een c", enz., enz., enz.

Zoo zou ik nog wel een paar minuten kunnen doorgaan! En toch heb ik mij nóóit zoo aangesteld als Freud het deed in Nürnberg. O zeker, hij is niet alleen een spleetkijker, maar ook een hysterische druktemaker.

Hiermede meen ik zijn gedrag niet alleen begrijpelijk maar zelfs.... eenigszins vergeeflijk te hebben gemaakt.

Heelemaal vergeven kan ik het hem echter niet, dat hij de ondervonden tegenwerking, voor een goed deel aan Anti-

15 Psycho-Analyse.

Sluiten