Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebt genoten of omdat deze geen vat op u heeft gehad; dan (V) laat gij u leiden door uw „eigenliefde", uw „gevoel" en uw „hartstocht" in plaats van door de „logica"! Dan zijt gij een domper en een duisterling, een belachelijk type van achterlijkheid, een „Mucker", dan moogt gij u niet rekenen tot de beoefenaars en bevorderaars der wetenschap en ook niet tot de vooruitstrevenden en de wereldverbeteraars, dan telt gij bij de Freudianen niet meer mee, dan beschouwen zij u als een hersenlooze, als een koplooze.

Ja, het valt niet langer te ontkennen, dat ook Freud behoort tot de „witte terroristen" d.w.z. tot de voorbereiders van „de roode terreur", die vast en zeker komen zal als wij er niet spoedig in slagen, aan de hand over hand toenemende witte terreur een einde te maken. De geschiedenis leert het immers, dat de revolutie en daarmede de witte terreur: het koploos-verklaren, altijd aan het roode schrikbewind, d.w.z. aan het kop-afhakken vooraf gaat en er mee gepaard blijft gaan, totdat er een krachtmensch opstaat, die aan het bloedvergieten en de wanorde en daarmede tevens aan de hieruit voortvloeiende ellende en armoede een einde maakt.

Het Joodsche Weekblad „de Vrijdagavond" van 21 Mei 1926 bevatte een portret van Freud met een bijschrift, geleverd door S. Weyl, zenuwarts te Rotterdam.

Het is een aaneenschakeling van ophemelarijtjes, verdachtmakingen, al te mooie voorspiegelingen en krasse onjuistheden. Q. E. D.: hetgeen te bewijzen is!

I. De ophemelarijtjes: „Freud, die met Einstein tot de „allergrootsten onder de levende Joden behoort, is de „man, die het geestelijke leven van de twintigste eeuw „in elk opzicht zijn eigen karakter verleent, en ver buiten „zijn eigen medische wetenschap zijn geweldigen invloed

„op het menschelijk denken doet gelden" Op elk

„wetenschappelijk gebied, en niet het minst op dat der

„zenuwziekten, bracht zijn leer nieuw licht" ,Het is

„misschien geen zuiver toeval, dat de eerste vertegen-

Sluiten