Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„woordiger der psychoanalyse een Jood was. Om deze „leer te erkennen, was het noodzakelijk zich als enkeling „in de oppositie te plaatsen, een lot, dat niemand beter „toevertrouwd is dan een Jood".... „In Nederland was „Prof. Jelgersma één der allereersten, die officieel Freud's „inzichten steunde, een daad, waarvoor veel eerlijke, „wetenschappelijke overtuiging noodig was".... „Alhoe„wel Freud behoort tot die eeuwig groote mannen, die niet „gedeerd kunnen worden door tijdelijke miskenning of „vereerd door bewonderende overtuiging, zoo moet 's werelds groeiende waardeering en erkenning hem toch „innige voldoening schenken! Anderzijds versterkt deze „erkenning het geloof in den stijgenden geestelijken „vooruitgang der menschheid. Dat de man, die een mijlpaal in 's menschen ontwikkeling plaatste, Sigmund „Freud is, moet ons Joden met trots vervullen. Behalve „een geniale Jood onder menschen, is Freud één der „zeldzaam Grooten onder de Joden".

„Goed gebruld meneer de Leeuw! Het kan niet mooier! U bent niet te overtreffen!" — zei de clown in „Circus Hagenbeek".

II. Verdachtmakingen. (Deze heeft de zenuwarts S. Weyl ontleend aan „la Revue Juive"): „Daar elk mensch een „eigen onbewust leven heeft, dat zich tegen ontmaskering „verzet, zoo moet een mensch een min of meerderen weerstand gevoelen tegen een leer, die hem meer inzicht in „dit onbewuste zieleleven geeft. Hieruit ontspruit de ver„woede tegenstand, dien Freud van zoovelen, ja juist „geleerden, ondervindt, een tegenstand, die allengs is „verminderd, daar de waarheid zich nimmer in haar, zij „het ook langzaam voorschrijdende zegetocht laat weerhouden. In dit onverbiddelijk zoeken naar waarheid en „volle klaarte van begrijpen, ongeacht den weerstand, „welke dit steeds te voorschijn roept, is een deel van „Freud's menschelijke grootte te vinden en speelt wellicht „zijn Jodendom een groote rol. Freud zelf schreef, dat,

Sluiten