Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onthouden".1) En als gij nu ook nog vernomen hebt, dat Fritz Wittels in zijn lofschrift op Freud dezen aldus heeft gekarakteriseerd: „Hij had er pleizier in, het voor de zaak van den duivel op te nemen (advocatus diaboli)",2) dan zult gij moeten toestemmen, dat het den duivel tegenwoordig niet aan medewerking ontbreekt.

Reeds las ik u vier citaten voor, ten bewijze, dat Freud niet zonder reden het volle vertrouwen van Mephisto geniet, maar ik heb er nog meer.

V. „Nog schadelijker werkt de kultureele, sexueele „moraal, doordat zij door de verheerlijking van het enkelvoudige huwelijk de mannelijke teeltkeuze uitschakelt, „onder wier invloed alleen een verbetering van de constitutie te verkrijgen is, aangezien bij de beschaafde „volkeren, onder invloed van humaniteit en hygiëne, van „teeltkeus zoo goed als geen sprake meer is." 3) Duidelijker uitgedrukt: Het is verkeerd dat een man

zich aan één vrouw houdt; de opheffing van dit Christelijke voorschrift zal een einde maken aan de ontaarding, die een gevolg is van menschlievendheid en hygiëne; veelwijverij is het middel bij uitstek om de gestellen van de menschen weer op peil te brengen, want door haar zal de mannelijke teeltkeus weer tot haar recht kunnen komen!

VI. Evenals de socialisten Clara Zedtkin, Paul Lafargue (de schoonzoon van Marx) enz., ijvert ook Freud niet alleen voor de veelwijverij, maar tevens voor de veelmannerij!

1) Zoo'n „feestbundel" zou ik als Jubilaris niet aanvaard hebben!

2) „Die Sache des Teufels zu vertreten (advocatus diaboli) war seine Lust" (blz. 28). Terzelfder plaatse verwijst Fritz Wittels naar Frued's „Jenseits des Lustprinzips" waaraan ook de op blz. 246 afgedrukte aanhaling omtrent dat advocaatschap ontleend is.

3) „Noch schadlicher wirkt die kulturelle Sexualmoral indem sie durch die Verherrlichung der Monogamie den Faktor der virilen Auslese lahmlegt, durch dessen Einfluss allein eine Verbesserung der Konstitution zu gewinnen sei, da die vitale Auslese bei den Kulturvölkern durch Humanitat und Hygiene auf ein Mininum herabgedriickt wurde" („Sammlung", blz. 176).

Sluiten