Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van iedere getrouwde zenuwzieke vrouw gezegd mogen worden, dat zij bij haar eigen man ,,den bij haar passenden vorm van sexueele bevrediging" niet gevonden heeft, en dat zij alleen daarom zenuwziek geworden is, omdat zij niet den moed had datgene te doen, wat de wereld afkeurt als zijnde slecht of misdadig, n.1.: sexueele bevrediging zoeken bij een anderen man of bij meer mannen of zelfs bij seksegenooten!

Tegenwoordig doet onder de analysanten en hunne napraters de leuze opgeld: „Een lijder(es) aan neurose of psycho-neurose is een misdadiger (ster) zonder den moed tot misdaad". Dit zinnetje (het is ontleend aan Stekels boek over de Angstneurosen, waarvan onlangs — helaas! — een Ned. Vert. verschenen is) zult gij binnenkort weieens aantreffen op een scheurkalender; en dan weet gij dus, wat er mee bedoeld wordt.

Als de Freudianen gelijk hadden, hoe zou het dan mogelijk zijn, dat een vrouw zich na haar herstel weer volkomen gelukkig kan voelen nevens haren man, ja zelfs nog véél gelukkiger dan het geval was in de maanden of.... jaren, die aan de.... duidelijke ziekte-verschijnselen voorafgingen? Het is een groote fout van de psychiaters in het algemeen, dat zij al te veel waarde hechten aan wat zulk een zenuwziekte vertelt; in dien toestand heeft zij immers een verkeerden kijk op alles; niet alleen op het heden en de toekomst, maar zelfs op het zéér gelukkig doorleefde verleden; zij zegt bijv.: „Nog nooit waren we gelukkig; alles was verkeerd; niets is hier goed; wij worden straatarm; onze kinderen worden zwervers". Na de genezing omschrijft zij het doorleefde met behulp van de volgende uitdrukkingen: „Ik zag alles zwart; door een nevel; door een vaal gordijn; het was net alsof ik een ander was, enz., enz.". Zoolang de zieke in dien toestand blijft, kan zij in het geheel niet of slechts van tijd tot tijd begrijpen, dat haar droevige klachten uitvloeisels zijn van haar ziek geworden,

Sluiten