Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was bij de 18-jarige Dora aan te toonen, dat zij lo sexueel verliefd was op haar vader; 2o op zich zelf; 3o op de bijzit van haar vader; 4o op den man van deze bijzit; en 5o dat zij ten slotte ook nog verliefd was geworden op Freud zelf! Deze meende dit laatste te mogen afleiden uit de mededeeling, dat zij een paar malen gedroomd had van brand en toen bij het wakker worden een rooklucht had waargenomen; gij herinnert u nog wel, dat Freud, die zelf een sterke rooker is, aldus meende te mogen redeneeren en concludeeren: „Bij een rooker smaakt een kus naar rook; ik heb gedacht of Dora tijdens een séance verlangd heeft een zoen van mij te krijgen".

Op dezelfde belachelijke wijze redeneerende, zou men er zelfs toe kunnen komen een vrouwengek, bijv. een Don Juan van homosexualiteit te betichten!.... Schrikt niet, G. T., zelfs daarvoor zijn de Freudianen niet teruggedeinsd maar daar kom ik aanstonds op terug; eerst moet ik u nög een paar andere ongelooflijkheden meedeelen.

Stekel, zenuwarts in Weenen, de meest bekend geworden volgeling van Freud, heeft een boek geschreven, dat den fraaien titel draagt: „Wat op den bodem der ziel ligt" en waarvan in 1925 een Nederlandsche vertaling verscheen, die wij te „danken" hebben aan Dr. A. N. Nolst Trénité. De schrijver is bijster tevreden over zijn werk en zich zelf; in de Voorrede schreef hij immers: „Onder de vele boeken, „die ik aan de wereld gegeven heb, is dit mijn lievelings„werk. De geneesheer, de denker en de dichter blijken „er uit, en hoe zou iemand als zielearts voor zijn zieken „kunnen optreden als hij niet tegelijk geneesheer en „kunstenaar was".

Wat deze „dokter-denker-dichter" op den bodem van de door hem ontleede zielen gevonden heeft, zal ik met enkele aanhalingen duidelijk maken: „Men mag het noemen, „zooals men het wil, de min, de verpleegster, de moeder, „de vader zijn de eerste liefde van het kind, de eerste ,,erotische liefde, zooals onze analyses overtuigend hebben

Sluiten